วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานต่อพระศาสนา (ปกิณกะธรรม ๒๑ ธ.ค. ๕๗)

๒๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานต่อพระศาสนา

571221_05_ปกิณกะธรรมปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานต่อพระศาสนา.mp3