วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การพิจาณาสักกายทิฏฐิ ว่าจะไม่เกิดแล้ว (เทศน์ ๒๗ ธ.ค. ๕๗)

๒๗ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : การพิจาณาสักกายทิฏฐิ ว่าจะไม่เกิดแล้ว

571227_02_เทศน์การพิจาณาสักกายทิฏฐิว่าจะไม่เกิดแล้ว.mp3