วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม (เทศน์ ๖ ธ.ค. ๕๗)

๖ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : การตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม

571206_02_เทศน์การตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม.mp3