วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ฉันทะและราคะทำให้เกิด (ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๗)

๑๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ฉันทะและราคะทำให้เกิด

571211_03_ปกิณกะธรรมฉันทะและราคะทำให้เกิด.mp3