วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย (ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๕๗)

๑๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย

571210_03_ปกิณกะธรรมการนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย.mp3