วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

๒๗ ก.ย. ๕๘-พระเมตตาพร
580927_08_พระเมตตาพร.mp3

ทำความดีด้วยกำลังใจเต็มมิใช่หวังอานิสงส์(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ย. ๕๘)

๒๗ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยกำลังใจเต็มมิใช่หวังอานิสงส์
580927_07_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยกำลังใจเต็มมิใช่หวังอานิสงส์.mp3

สมณเพศต้องเดินตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ย. ๕๘)

๒๗ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมสมณเพศต้องเดินตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด
580927_06_ปกิณกะธรรมสมณเพศต้องเดินตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด.mp3

การเข้าถึงความดีในพระพุทธศาสนาต้องมีพรหมวิหาร๔(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ย. ๕๘)

๒๗ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเข้าถึงความดีในพระพุทธศาสนาต้องมีพรหมวิหาร๔
580927_05_ปกิณกะธรรมการเข้าถึงความดีในพระพุทธศาสนาต้องมีพรหมวิหาร๔.mp3

ทานอันเป็นสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ย. ๕๘)

๒๗ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทานอันเป็นสาธารณประโยชน์
580927_04_ปกิณกะธรรมทานอันเป็นสาธารณประโยชน์.mp3

การเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์(เทศน์ ๒๗ ก.ย. ๕๘)

๒๗ ก.ย. ๕๘-เทศน์การเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์
580927_03_เทศน์การเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์.mp3

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

การวางใจในความกตัญญูรู้คุณที่ต้องถอดถอน(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ย. ๕๘)

๒๖ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการวางใจในความกตัญญูรู้คุณที่ต้องถอดถอน
580926_08_ปกิณกะธรรมการวางใจในความกตัญญูรู้คุณที่ต้องถอดถอน.mp3

การเจริญเมตตาเพื่อใช้สถานที่(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ย. ๕๘)

๒๖ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเจริญเมตตาเพื่อใช้สถานที่
580926_06_ปกิณกะธรรมการเจริญเมตตาเพื่อใช้สถานที่.mp3

การไปพระนิพพานต้องพึ่งพระพุทธเจ้าเท่านั้น(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ย. ๕๘)

๒๖ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการไปพระนิพพานต้องพึ่งพระพุทธเจ้าเท่านั้น
580926_05_ปกิณกะธรรมการไปพระนิพพานต้องพึ่งพระพุทธเจ้าเท่านั้น.mp3

การทำที่พึ่งของตนเอง(ตอบปัญหาธรรม ๒๖ ก.ย. ๕๘)

๒๖ ก.ย. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมการทำที่พึ่งของตนเอง
580926_04_ตอบปัญหาธรรมการทำที่พึ่งของตนเอง.mp3

การทำที่พึ่งด้วยการถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ย. ๕๘)

๒๖ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทำที่พึ่งด้วยการถวายทาน
580926_03_ปกิณกะธรรมการทำที่พึ่งด้วยการถวายทาน.mp3

สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมต้องอาศัยพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(เทศน์ ๒๖ ก.ย. ๕๘)

๒๖ ก.ย. ๕๘-เทศน์สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมต้องอาศัยพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
580926_02_เทศน์สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมต้องอาศัยพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558

สวดบทพระปริตรบูชาพระพุทธเจ้า ณ พระธาตุแม่ยิ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ย. ๕๘)

๒๐ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรบูชาพระพุทธเจ้า ณ พระธาตุแม่ยิ่ง
580920_02_ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรบูชาพระพุทธเจ้าณพระธาตุแม่ยิ่ง.mp3

การสร้างกำลังใจด้วยการบูชาพระพุทธเจ้า ณ พระธาตุแม่ยิ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ย. ๕๘)

๒๐ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจด้วยการบูชาพระพุทธเจ้า ณ พระธาตุแม่ยิ่ง
580920_01_ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจด้วยการบูชาพระพุทธเจ้าณพระธาตุแม่ยิ่ง.mp3

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

๑๓ ก.ย. ๕๘-พระเมตตาพร
580913_08_พระเมตตาพร.mp3

ระวังจิตคิดชั่ว(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.ย. ๕๘)

๑๓ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมระวังจิตคิดชั่ว
580913_07_ปกิณกะธรรมระวังจิตคิดชั่ว.mp3

เจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อละสังโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.ย. ๕๘)

๑๓ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อละสังโยชน์
580913_06_ปกิณกะธรรมเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อละสังโยชน์.mp3

การทรงฌานสมาบัติต้องอาศัยพรหมวิหารและกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.ย. ๕๘)

๑๓ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทรงฌานสมาบัติต้องอาศัยพรหมวิหารและกฎธรรมดา
580913_05_ปกิณกะธรรมการทรงฌานสมาบัติต้องอาศัยพรหมวิหารและกฎธรรมดา.mp3

ผู้เข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าต้องมีกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.ย. ๕๘)

๑๓ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมผู้เข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าต้องมีกำลังใจเต็ม
580913_04_ปกิณกะธรรมผู้เข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าต้องมีกำลังใจเต็ม.mp3

กำลังใจเต็มด้วยการทำทานอันเป็นสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.ย. ๕๘)

๑๓ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มด้วยการทำทานอันเป็นสาธารณประโยชน์
580913_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มด้วยการทำทานอันเป็นสาธารณประโยชน์.mp3

การทำความดีด้วยกำลังใจ(เทศน์ ๑๓ ก.ย. ๕๘)

๑๓ ก.ย. ๕๘-เทศน์การทำความดีด้วยกำลังใจ
580913_02_เทศน์การทำความดีด้วยกำลังใจ.mp3

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558

การเห็นไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเป็นมรรคทางตรงในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.ย. ๕๘)

๑๒ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเห็นไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเป็นมรรคทางตรงในการปฏิบัติ
580912_07_ปกิณกะธรรมการเห็นไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเป็นมรรคทางตรงในการปฏิบัติ.mp3

ยุคว่างพระพุทธศาสนา(นิทาน ๑๒ ก.ย. ๕๘)

๑๒ ก.ย. ๕๘-นิทานยุคว่างพระพุทธศาสนา
580912_05_นิทานยุคว่างพระพุทธศาสนา.mp3

การใช้กำลังใจตอบแทนคุณด้วยความกตัญญู(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.ย. ๕๘)

๑๒ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการใช้กำลังใจตอบแทนคุณด้วยความกตัญญู
580912_04_ปกิณกะธรรมการใช้กำลังใจตอบแทนคุณด้วยความกตัญญู.mp3

การกำหนดจิตในงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.ย. ๕๘)

๑๒ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการกำหนดจิตในงานสาธารณประโยชน์
580912_03_ปกิณกะธรรมการกำหนดจิตในงานสาธารณประโยชน์.mp3

จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้(เทศน์ ๑๒ ก.ย. ๕๘)

๑๒ ก.ย. ๕๘-เทศน์จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
580912_02_เทศน์จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้.mp3

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘

๖ ก.ย. ๕๘-พระเมตตาพร
580906_07_พระเมตตาพร.mp3

ผู้เห็นความจริงตามพระพุทธเจ้าย่อมมีจิตไม่หวั่นไหว(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ย. ๕๘)

๖ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมผู้เห็นความจริงตามพระพุทธเจ้าย่อมมีจิตไม่หวั่นไหว
580906_05_ปกิณกะธรรมผู้เห็นความจริงตามพระพุทธเจ้าย่อมมีจิตไม่หวั่นไหว.mp3

ฟังธรรมด้วยจิตที่ว่างจากโลภโกรธหลง(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ย. ๕๘)

๖ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมฟังธรรมด้วยจิตที่ว่างจากโลภโกรธหลง
580906_04_ปกิณกะธรรมฟังธรรมด้วยจิตที่ว่างจากโลภโกรธหลง.mp3

ขาดการอธิษฐานในบุญทำให้การปฏิบัติไม่เกิดผล(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ย. ๕๘)

๖ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมขาดการอธิษฐานในบุญทำให้การปฏิบัติไม่เกิดผล
580906_03_ปกิณกะธรรมขาดการอธิษฐานในบุญทำให้การปฏิบัติไม่เกิดผล.mp3

การเห็นทุกข์จากร่างกายทำให้เกิดปัญญาญาณ(เทศน์ ๖ ก.ย. ๕๘)

๖ ก.ย. ๕๘-เทศน์การเห็นทุกข์จากร่างกายทำให้เกิดปัญญาญาณ
580906_02_เทศน์การเห็นทุกข์จากร่างกายทำให้เกิดปัญญาญาณ.mp3

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ย. ๕๘)

๕ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
580905_08_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3

ลักษณะคนที่ฝึกมโนมยิทธิได้(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ย. ๕๘)

๕ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมลักษณะคนที่ฝึกมโนมยิทธิได้
580905_07_ปกิณกะธรรมลักษณะคนที่ฝึกมโนมยิทธิได้.mp3

ถีนมิทธะ(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ย. ๕๘)

๕ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมถีนมิทธะ
580905_06_ปกิณกะธรรมถีนมิทธะ.mp3

การเห็นความจริงตามพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ย. ๕๘)

๕ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเห็นความจริงตามพระพุทธเจ้า
580905_05_ปกิณกะธรรมการเห็นความจริงตามพระพุทธเจ้า.mp3

วัยเพลิน(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ย. ๕๘)

๕ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมวัยเพลิน
580905_04_ปกิณกะธรรมวัยเพลิน.mp3

งานสาธารณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ย. ๕๘)

๕ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
580905_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา.mp3

โทษของการพร่องศีลกรรมบถ๑๐(เทศน์ ๕ ก.ย. ๕๘)

๕ ก.ย. ๕๘-เทศน์โทษของการพร่องศีลกรรมบถ๑๐
580905_02_เทศน์โทษของการพร่องศีลกรรมบถ๑๐.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ย. ๕๘)

๕ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
580905_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3