วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

การวางใจในความกตัญญูรู้คุณที่ต้องถอดถอน(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ย. ๕๘)

๒๖ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการวางใจในความกตัญญูรู้คุณที่ต้องถอดถอน
580926_08_ปกิณกะธรรมการวางใจในความกตัญญูรู้คุณที่ต้องถอดถอน.mp3