วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558

การสร้างกำลังใจด้วยการบูชาพระพุทธเจ้า ณ พระธาตุแม่ยิ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ย. ๕๘)

๒๐ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจด้วยการบูชาพระพุทธเจ้า ณ พระธาตุแม่ยิ่ง
580920_01_ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจด้วยการบูชาพระพุทธเจ้าณพระธาตุแม่ยิ่ง.mp3