วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

ทานอันเป็นสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ย. ๕๘)

๒๗ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทานอันเป็นสาธารณประโยชน์
580927_04_ปกิณกะธรรมทานอันเป็นสาธารณประโยชน์.mp3