วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558

การทรงฌานสมาบัติต้องอาศัยพรหมวิหารและกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.ย. ๕๘)

๑๓ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทรงฌานสมาบัติต้องอาศัยพรหมวิหารและกฎธรรมดา
580913_05_ปกิณกะธรรมการทรงฌานสมาบัติต้องอาศัยพรหมวิหารและกฎธรรมดา.mp3