วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558

สวดบทพระปริตรบูชาพระพุทธเจ้า ณ พระธาตุแม่ยิ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ย. ๕๘)

๒๐ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรบูชาพระพุทธเจ้า ณ พระธาตุแม่ยิ่ง
580920_02_ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรบูชาพระพุทธเจ้าณพระธาตุแม่ยิ่ง.mp3