วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ย. ๕๘)

๕ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
580905_08_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3