วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผู้ละมานะรับฟังคำตักเตือนจึงจะเอาดีในการปฏิบัติได้(ปกิณกะธรรม ๓๑ ส.ค. ๖๑)

๓๑ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้ละมานะรับฟังคำตักเตือนจึงจะเอาดีในการปฏิบัติได้
610831_12_ปกิณกะธรรมผู้ละมานะรับฟังคำตักเตือนจึงจะเอาดีในการปฏิบัติได้.mp3

การปฏิบัติต้องถึงพร้อมด้วยทาน ศีล ภาวนา(ปกิณกะธรรม ๓๑ ส.ค. ๖๑)

๓๑ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องถึงพร้อมด้วยทาน ศีล ภาวนา
610831_10_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนา.mp3

ฝึกการให้ทานเป็นฌาน จะละความอยากได้(ปกิณกะธรรม ๓๑ ส.ค. ๖๑)

๓๑ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมฝึกการให้ทานเป็นฌาน จะละความอยากได้
610831_08_ปกิณกะธรรมฝึกการให้ทานเป็นฌานจะละความอยากได้.mp3

การอ่อนน้อมเคารพในคุณพระรัตนตรัยเป็นหัวใจของการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓๑ ส.ค. ๖๑)

๓๑ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการอ่อนน้อมเคารพในคุณพระรัตนตรัยเป็นหัวใจของการปฏิบัติ
610831_05_ปกิณกะธรรมการอ่อนน้อมเคารพในคุณพระรัตนตรัยเป็นหัวใจของการปฏิบัติ.mp3

ตัณหาจากการมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง(เทศน์ ๓๑ ส.ค. ๖๑)

๓๑ ส.ค. ๖๑-เทศน์ตัณหาจากการมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
610831_04_เทศน์ตัณหาจากการมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง.mp3

จิตเกาะความดีเสมอย่อมไปสุคติ(ปกิณกะธรรม ๓๑ ส.ค. ๖๑)

๓๑ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมจิตเกาะความดีเสมอย่อมไปสุคติ
610831_01_ปกิณกะธรรมจิตเกาะความดีเสมอย่อมไปสุคติ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บูรณะพระอุโบสถวัดพะยอมด้วยเห็นคุณของพระสงฆ์ในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๖ ส.ค. ๖๑)

๒๖ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบูรณะพระอุโบสถวัดพะยอมด้วยเห็นคุณของพระสงฆ์ในพระศาสนา
610826_08_ปกิณกะธรรมบูรณะพระอุโบสถวัดพะยอมด้วยเห็นคุณของพระสงฆ์ในพระศาสนา.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒๖ ส.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
610826_06_พระเมตตาพร.mp3

การปฏิบัติให้ถึงมรรคผลเพื่อยังความสุขแก่บิดามารดาเป็นทานอันประเสริฐ(เทศน์ ๒๖ ส.ค. ๖๑)

๒๖ ส.ค. ๖๑-เทศน์การปฏิบัติให้ถึงมรรคผลเพื่อยังความสุขแก่บิดามารดาเป็นทานอันประเสริฐ
610826_04_เทศน์การปฏิบัติให้ถึงมรรคผลเพื่อยังความสุขแก่บิดามารดาเป็นทานอันประเสริฐ.mp3

บวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและผู้มีคุณด้วยจิตบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๒๖ ส.ค. ๖๑)

๒๖ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและผู้มีคุณด้วยจิตบริสุทธิ์
610826_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและผู้มีคุณด้วยจิตบริสุทธิ์.mp3

ทำความดีให้อิ่มใจต้องทำด้วยการรู้คุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๖ ส.ค. ๖๑)

๒๖ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีให้อิ่มใจต้องทำด้วยการรู้คุณพระรัตนตรัย
610826_01_ปกิณกะธรรมทำความดีให้อิ่มใจต้องทำด้วยการรู้คุณพระรัตนตรัย.mp3

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561

หลักปฏิบัติมโนมยิทธิต้องแยกจิตกับกายโดยไม่ลังเลสงสัย(ปกิณกะธรรม ๒๕ ส.ค. ๖๑)

๒๕ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติมโนมยิทธิต้องแยกจิตกับกายโดยไม่ลังเลสงสัย
610825_07_ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติมโนมยิทธิต้องแยกจิตกับกายโดยไม่ลังเลสงสัย.mp3

ความกตัญญูสร้างความอิ่มใจแก่ผู้ล่วงลับ(ปกิณกะธรรม ๒๕ ส.ค. ๖๑)

๒๕ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมความกตัญญูสร้างความอิ่มใจแก่ผู้ล่วงลับ
610825_06_ปกิณกะธรรมความกตัญญูสร้างความอิ่มใจแก่ผู้ล่วงลับ.mp3

พื้นฐานการฝึกสมาบัติ ๘ ต้องละนิวรณ์ให้ทรงตัว(ปกิณกะธรรม ๒๕ ส.ค. ๖๑)

๒๕ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพื้นฐานการฝึกสมาบัติ ๘ ต้องละนิวรณ์ให้ทรงตัว
610825_05_ปกิณกะธรรมพื้นฐานการฝึกสมาบัติ๘ต้องละนิวรณ์ให้ทรงตัว.mp3

ไม่ประมาทมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไว้เสมอ(เทศน์ ๒๕ ส.ค. ๖๑)

๒๕ ส.ค. ๖๑-เทศน์ไม่ประมาทมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไว้เสมอ
610825_03_เทศน์ไม่ประมาทมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไว้เสมอ.mp3

ความปรารถนาพาให้เกิด มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นได้.(ปกิณกะธรรม ๒๕ ส.ค. ๖๑)

๒๕ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมความปรารถนาพาให้เกิด มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นได้.
610825_01_ปกิณกะธรรมความปรารถนาพาให้เกิดมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นได้.mp3

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๙ ส.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
610819_07_พระเมตตาพร.mp3

ชายหนุ่มและเทวดาผู้มีความอิ่มใจจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า(นิทาน ๑๙ ส.ค. ๖๑)

๑๙ ส.ค. ๖๑-นิทานชายหนุ่มและเทวดาผู้มีความอิ่มใจจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
610819_05_นิทานชายหนุ่มและเทวดาผู้มีความอิ่มใจจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า.mp3

เหตุแห่งทุกข์(เทศน์ ๑๙ ส.ค. ๖๑)

๑๙ ส.ค. ๖๑-เทศน์เหตุแห่งทุกข์
610819_03_เทศน์เหตุแห่งทุกข์.mp3

ใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์แบบโลกุตระ ต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรา(ปกิณกะธรรม ๑๙ ส.ค. ๖๑)

๑๙ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์แบบโลกุตระ ต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรา
610819_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์แบบโลกุตระต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรา.mp3

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การเจริญสมาธิต้องใคร่ครวญเพื่อละให้ถึงอารมณ์พระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๘ ส.ค. ๖๑)

๑๘ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเจริญสมาธิต้องใคร่ครวญเพื่อละให้ถึงอารมณ์พระนิพพาน
610818_07_ปกิณกะธรรมการเจริญสมาธิต้องใคร่ครวญเพื่อละให้ถึงอารมณ์พระนิพพาน.mp3

เจริญเมตตาอุทิศกุศลให้ผู้อื่นเป็นสุข(ปกิณกะธรรม ๑๘ ส.ค. ๖๑)

๑๘ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมเจริญเมตตาอุทิศกุศลให้ผู้อื่นเป็นสุข
610818_06_ปกิณกะธรรมเจริญเมตตาอุทิศกุศลให้ผู้อื่นเป็นสุข.mp3

หมั่นละความผูกพันในฐานะไม่ให้หน่วงจิตใจ ในยามละอัตภาพ(ปกิณกะธรรม ๑๘ ส.ค. ๖๑)

๑๘ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมหมั่นละความผูกพันในฐานะไม่ให้หน่วงจิตใจ ในยามละอัตภาพ
610818_05_ปกิณกะธรรมหมั่นละความผูกพันในฐานะไม่ให้หน่วงจิตใจในยามละอัตภาพ.mp3

ร่างกายเป็นของไม่เที่ยง พึงละความพอใจเพื่อเจริญทาน ศีล ภาวนา(เทศน์ ๑๘ ส.ค. ๖๑)

๑๘ ส.ค. ๖๑-เทศน์ร่างกายเป็นของไม่เที่ยง พึงละความพอใจเพื่อเจริญทาน ศีล ภาวนา
610818_03_เทศน์ร่างกายเป็นของไม่เที่ยงพึงละความพอใจเพื่อเจริญทานศีลภาวนา.mp3

เอาชนะความโกรธด้วยการละนิวรณ์(ปกิณกะธรรม ๑๘ ส.ค. ๖๑)

๑๘ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมเอาชนะความโกรธด้วยการละนิวรณ์
610818_01_ปกิณกะธรรมเอาชนะความโกรธด้วยการละนิวรณ์.mp3

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เจริญพระพุทธมนต์บูชาคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมสิทธิเวที(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๖๑)

๑๓ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์บูชาคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมสิทธิเวที
610813_03_ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์บูชาคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมสิทธิเวที.mp3

นอบน้อมบูชาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมสิทธิเวที ณ วัดสังเวชวิศยาราม(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๖๑)

๑๓ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมนอบน้อมบูชาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมสิทธิเวที ณ วัดสังเวชวิศยาราม
610813_02_ปกิณกะธรรมนอบน้อมบูชาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมสิทธิเวทีณวัดสังเวชวิศยาราม.mp3

เห็นโทษของการเกิดและตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๖๑)

๑๓ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมเห็นโทษของการเกิดและตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล
610813_01_ปกิณกะธรรมเห็นโทษของการเกิดและตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล.mp3

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การปฏิบัติคือการทำจิตให้เป็นสุข(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๑)

๑๒ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติคือการทำจิตให้เป็นสุข
610812_08_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติคือการทำจิตให้เป็นสุข.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๒ ส.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
610812_07_พระเมตตาพร.mp3

อธิษฐานผลของความดีเพื่ออุทิศกุศล(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๑)

๑๒ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอธิษฐานผลของความดีเพื่ออุทิศกุศล
610812_06_ปกิณกะธรรมอธิษฐานผลของความดีเพื่ออุทิศกุศล.mp3

กระต่ายผู้บรรลุมรรคผลด้วยเห็นทุกข์จากความพลัดพราก(นิทาน ๑๒ ส.ค. ๖๑)

๑๒ ส.ค. ๖๑-นิทานกระต่ายผู้บรรลุมรรคผลด้วยเห็นทุกข์จากความพลัดพราก
610812_05_นิทานกระต่ายผู้บรรลุมรรคผลด้วยเห็นทุกข์จากความพลัดพราก.mp3

ธงท่านท้าวมหาชมพู(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๑)

๑๒ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมธงท่านท้าวมหาชมพู
610812_04_ปกิณกะธรรมธงท่านท้าวมหาชมพู.mp3

บูชาบุคคลที่ควรบูชา ด้วยการปฏิบัติบูชา(เทศน์ ๑๒ ส.ค. ๖๑)

๑๒ ส.ค. ๖๑-เทศน์บูชาบุคคลที่ควรบูชา ด้วยการปฏิบัติบูชา
610812_03_เทศน์บูชาบุคคลที่ควรบูชาด้วยการปฏิบัติบูชา.mp3

อุปสมานุสสติเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๑)

๑๒ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอุปสมานุสสติเป็นอารมณ์
610812_01_ปกิณกะธรรมอุปสมานุสสติเป็นอารมณ์.mp3

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561

อารมณ์พุทธจริตเกิดเมื่อจิตสงบจากการทรงพรหมวิหาร ๔ (ปกิณกะธรรม ๑๑ ส.ค. ๖๑)

๑๑ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอารมณ์พุทธจริตเกิดเมื่อจิตสงบจากการทรงพรหมวิหาร ๔
610811_08_ปกิณกะธรรมอารมณ์พุทธจริตเกิดเมื่อจิตสงบจากการทรงพรหมวิหาร๔.mp3

การแสดงความเมตตาต่อบุคคลอันเป็นที่รักด้วยจิตบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๑๑ ส.ค. ๖๑)

๑๑ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการแสดงความเมตตาต่อบุคคลอันเป็นที่รักด้วยจิตบริสุทธิ์
610811_05_ปกิณกะธรรมการแสดงความเมตตาต่อบุคคลอันเป็นที่รักด้วยจิตบริสุทธิ์.mp3

พึงนำความรู้ของพระมาเพียรปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล(เทศน์ ๑๑ ส.ค. ๖๑)

๑๑ ส.ค. ๖๑-เทศน์พึงนำความรู้ของพระมาเพียรปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล
610811_03_เทศน์พึงนำความรู้ของพระมาเพียรปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล.mp3

กำลังใจทำความดีต้องสร้างด้วยตนเอง(ปกิณกะธรรม ๑๑ ส.ค. ๖๑)

๑๑ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีต้องสร้างด้วยตนเอง
610811_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีต้องสร้างด้วยตนเอง.mp3

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผู้มีครูบาอาจารย์พึงมีศรัทธา และเพียรปฏิบัติตามคำสอนของท่าน(ปกิณกะธรรม ๑๐ ส.ค. ๖๑)

๑๐ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้มีครูบาอาจารย์พึงมีศรัทธา และเพียรปฏิบัติตามคำสอนของท่าน
610810_03_ปกิณกะธรรมผู้มีครูบาอาจารย์พึงมีศรัทธาและเพียรปฏิบัติตามคำสอนของท่าน.mp3

สร้างพระอุโบสถด้วยความเมตตา ณ วัดธรรมาราม(ปกิณกะธรรม ๑๐ ส.ค. ๖๑)

๑๐ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสร้างพระอุโบสถด้วยความเมตตา ณ วัดธรรมาราม
610810_02_ปกิณกะธรรมสร้างพระอุโบสถด้วยความเมตตาณวัดธรรมาราม.mp3

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บุญเป็นเครื่องเลี้ยงจิตให้เป็นสุขและบรรลุมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๕ ส.ค. ๖๑)

๕ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบุญเป็นเครื่องเลี้ยงจิตให้เป็นสุขและบรรลุมรรคผล
610805_04_ปกิณกะธรรมบุญเป็นเครื่องเลี้ยงจิตให้เป็นสุขและบรรลุมรรคผล.mp3

เพียรใคร่ครวญความจริง และนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์(เทศน์ ๕ ส.ค. ๖๑)

๕ ส.ค. ๖๑-เทศน์เพียรใคร่ครวญความจริง และนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์
610805_03_เทศน์เพียรใคร่ครวญความจริงและนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์.mp3

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๕ ส.ค. ๖๑)

๕ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
610805_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

ใคร่ครวญวิปัสสนาญาณให้ถึงผลต้องละสังโยชน์(ปกิณกะธรรม ๕ ส.ค. ๖๑)

๕ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญวิปัสสนาญาณให้ถึงผลต้องละสังโยชน์
610805_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญวิปัสสนาญาณให้ถึงผลต้องละสังโยชน์.mp3

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การเจริญสมาธิต้องถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๔ ส.ค. ๖๑)

๔ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเจริญสมาธิต้องถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะถึงมรรคผล
610804_07_ปกิณกะธรรมการเจริญสมาธิต้องถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะถึงมรรคผล.mp3

จิตที่ฝึกให้ดีจะพาไปที่เป็นสุข(ปกิณกะธรรม ๔ ส.ค. ๖๑)

๔ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกให้ดีจะพาไปที่เป็นสุข
610804_05_ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกให้ดีจะพาไปที่เป็นสุข.mp3

ความพลัดพรากเป็นทุกข์อันหนีไม่พ้น หมั่นทำความดีให้จิตเกาะกุศลเสมอ(เทศน์ ๔ ส.ค. ๖๑)

๔ ส.ค. ๖๑-เทศน์ความพลัดพรากเป็นทุกข์อันหนีไม่พ้น หมั่นทำความดีให้จิตเกาะกุศลเสมอ
610804_03_เทศน์ความพลัดพรากเป็นทุกข์อันหนีไม่พ้นหมั่นทำความดีให้จิตเกาะกุศลเสมอ.mp3

ใคร่ครวญความตายให้จิตสงบ(ปกิณกะธรรม ๔ ส.ค. ๖๑)

๔ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความตายให้จิตสงบ
610804_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความตายให้จิตสงบ.mp3