วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผู้ปฏิบัติพึงถือความเป็นสมณะปฏิบัติด้วยความเรียบง่าย(ปกิณกะธรรม ๓๐ ส.ค. ๖๑)

๓๐ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติพึงถือความเป็นสมณะปฏิบัติด้วยความเรียบง่าย
610830_01_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติพึงถือความเป็นสมณะปฏิบัติด้วยความเรียบง่าย.mp3