วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การปฏิบัติต้องถึงพร้อมด้วยทาน ศีล ภาวนา(ปกิณกะธรรม ๓๑ ส.ค. ๖๑)

๓๑ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องถึงพร้อมด้วยทาน ศีล ภาวนา
610831_10_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนา.mp3