วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การอ่อนน้อมเคารพในคุณพระรัตนตรัยเป็นหัวใจของการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓๑ ส.ค. ๖๑)

๓๑ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการอ่อนน้อมเคารพในคุณพระรัตนตรัยเป็นหัวใจของการปฏิบัติ
610831_05_ปกิณกะธรรมการอ่อนน้อมเคารพในคุณพระรัตนตรัยเป็นหัวใจของการปฏิบัติ.mp3