วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นอบน้อมบูชาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมสิทธิเวที ณ วัดสังเวชวิศยาราม(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๖๑)

๑๓ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมนอบน้อมบูชาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมสิทธิเวที ณ วัดสังเวชวิศยาราม
610813_02_ปกิณกะธรรมนอบน้อมบูชาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมสิทธิเวทีณวัดสังเวชวิศยาราม.mp3