วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผู้มีครูบาอาจารย์พึงมีศรัทธา และเพียรปฏิบัติตามคำสอนของท่าน(ปกิณกะธรรม ๑๐ ส.ค. ๖๑)

๑๐ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้มีครูบาอาจารย์พึงมีศรัทธา และเพียรปฏิบัติตามคำสอนของท่าน
610810_03_ปกิณกะธรรมผู้มีครูบาอาจารย์พึงมีศรัทธาและเพียรปฏิบัติตามคำสอนของท่าน.mp3