วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การปฏิบัติให้ถึงมรรคผลเพื่อยังความสุขแก่บิดามารดาเป็นทานอันประเสริฐ(เทศน์ ๒๖ ส.ค. ๖๑)

๒๖ ส.ค. ๖๑-เทศน์การปฏิบัติให้ถึงมรรคผลเพื่อยังความสุขแก่บิดามารดาเป็นทานอันประเสริฐ
610826_04_เทศน์การปฏิบัติให้ถึงมรรคผลเพื่อยังความสุขแก่บิดามารดาเป็นทานอันประเสริฐ.mp3