วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เจริญเมตตาอุทิศกุศลให้ผู้อื่นเป็นสุข(ปกิณกะธรรม ๑๘ ส.ค. ๖๑)

๑๘ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมเจริญเมตตาอุทิศกุศลให้ผู้อื่นเป็นสุข
610818_06_ปกิณกะธรรมเจริญเมตตาอุทิศกุศลให้ผู้อื่นเป็นสุข.mp3