วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การปฏิบัติสมาธิต้องใคร่ครวญให้ถึงที่สุดคือพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๓ ส.ค. ๖๑)

๓ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติสมาธิต้องใคร่ครวญให้ถึงที่สุดคือพระนิพพาน
610803_01_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติสมาธิต้องใคร่ครวญให้ถึงที่สุดคือพระนิพพาน.mp3