วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

อนุโมทนากถา ณ วัดเชิงท่า(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๖๑)

๓๐ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอนุโมทนากถา ณ วัดเชิงท่า
610730_03_ปกิณกะธรรมอนุโมทนากถาณวัดเชิงท่า.mp3