วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ฝึกทำจิตให้สงบยามมีทุกขเวทนา(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๑)

๕ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมฝึกทำจิตให้สงบยามมีทุกขเวทนา
610705_08_ปกิณกะธรรมฝึกทำจิตให้สงบยามมีทุกขเวทนา.mp3