วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พึงทรงความเมตตาในสถานที่ปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๑)

๕ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงทรงความเมตตาในสถานที่ปฏิบัติ
610705_10_ปกิณกะธรรมพึงทรงความเมตตาในสถานที่ปฏิบัติ.mp3