วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

บุพกรรมของคนไทยในสมัยพระเจ้าพรหมมหาราช(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบุพกรรมของคนไทยในสมัยพระเจ้าพรหมมหาราช
610727_12_ปกิณกะธรรมบุพกรรมของคนไทยในสมัยพระเจ้าพรหมมหาราช.mp3