วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้มีจิตผ่องใสจึงมีลาภสักการะ(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ค. ๖๑)

๒๒ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้มีจิตผ่องใสจึงมีลาภสักการะ
610722_04_ปกิณกะธรรมผู้มีจิตผ่องใสจึงมีลาภสักการะ.mp3