วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กำลังใจตั้งมั่นทำความดีด้วยเห็นคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ค. ๖๑)

๒๑ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นทำความดีด้วยเห็นคุณพระรัตนตรัย
610721_08_ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นทำความดีด้วยเห็นคุณพระรัตนตรัย.mp3