วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การมีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นบุญใหญ่ ทำให้จิตพ้นจากความเศร้าหมอง(เทศน์ ๑๔ ก.ค. ๖๑)

๑๔ ก.ค. ๖๑-เทศน์การมีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นบุญใหญ่ ทำให้จิตพ้นจากความเศร้าหมอง
610714_03_เทศน์การมีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นบุญใหญ่ทำให้จิตพ้นจากความเศร้าหมอง.mp3