วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559

อภิญญาสมาบัติ(ปกิณกะธรรม ๓๐ เม.ย. ๕๙)

๓๐ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ
590430_11_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๓๐ เม.ย. ๕๙)

๓๐ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590430_10_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

การทำความดีเพื่อถวายบูชาบูรพกษัตริย์(ปกิณกะธรรม ๓๐ เม.ย. ๕๙)

๓๐ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อถวายบูชาบูรพกษัตริย์
590430_08_ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อถวายบูชาบูรพกษัตริย์.mp3

การทำจิตให้ผ่องใสเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า(กรรมฐาน ๓๐ เม.ย. ๕๙)

๓๐ เม.ย. ๕๙-กรรมฐานการทำจิตให้ผ่องใสเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
590430_07_กรรมฐานการทำจิตให้ผ่องใสเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า.mp3

อย่าทำดีเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าดี(ปกิณกะธรรม ๓๐ เม.ย. ๕๙)

๓๐ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอย่าทำดีเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าดี
590430_06_ปกิณกะธรรมอย่าทำดีเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าดี.mp3

พิจารณาสาระมีหรือไม่ต้องใช้สมาธิ(ปกิณกะธรรม ๓๐ เม.ย. ๕๙)

๓๐ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพิจารณาสาระมีหรือไม่ต้องใช้สมาธิ
590430_05_ปกิณกะธรรมพิจารณาสาระมีหรือไม่ต้องใช้สมาธิ.mp3

มรรคผลเกิดต้องถึงความพร้อม(ปกิณกะธรรม ๓๐ เม.ย. ๕๙)

๓๐ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดต้องถึงความพร้อม
590430_04_ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดต้องถึงความพร้อม.mp3

การปฎิบัติเพื่อบูชาพระรัตนตรัย(เทศน์ ๓๐ เม.ย. ๕๙)

๓๐ เม.ย. ๕๙-เทศน์การปฎิบัติเพื่อบูชาพระรัตนตรัย
590430_03_เทศน์การปฎิบัติเพื่อบูชาพระรัตนตรัย.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๓๐ เม.ย. ๕๙)

๓๐ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590430_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

๒๔ เม.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590424_10_พระเมตตาพร.mp3

ทำความดีด้วยกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๒๔ เม.ย. ๕๙)

๒๔ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยกำลังใจเต็ม
590424_09_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยกำลังใจเต็ม.mp3

เต่าชราผู้ไม่เบียดเบียนใคร(นิทาน ๒๔ เม.ย. ๕๙)

๒๔ เม.ย. ๕๙-นิทานเต่าชราผู้ไม่เบียดเบียนใคร
590424_08_นิทานเต่าชราผู้ไม่เบียดเบียนใคร.mp3

มรรคผลต้องมีทานศีลและภาวนาเป็นฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๔ เม.ย. ๕๙)

๒๔ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมมรรคผลต้องมีทานศีลและภาวนาเป็นฐาน
590424_07_ปกิณกะธรรมมรรคผลต้องมีทานศีลและภาวนาเป็นฐาน.mp3

ผู้มีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกขเวทนา(ปกิณกะธรรม ๒๔ เม.ย. ๕๙)

๒๔ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้มีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกขเวทนา
590424_06_ปกิณกะธรรมผู้มีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกขเวทนา.mp3

การถวายทานให้เกิดประโยชน์แก่สงฆ์(ปกิณกะธรรม ๒๔ เม.ย. ๕๙)

๒๔ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานให้เกิดประโยชน์แก่สงฆ์
590424_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานให้เกิดประโยชน์แก่สงฆ์.mp3

วิชชาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้(เทศน์ ๒๔ เม.ย. ๕๙)

๒๔ เม.ย. ๕๙-เทศน์วิชชาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
590424_03_เทศน์วิชชาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๔ เม.ย. ๕๙)

๒๔ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590424_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559

ฝึกสมาธิให้เกิดสติ(ปกิณกะธรรม ๒๓ เม.ย. ๕๙)

๒๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมฝึกสมาธิให้เกิดสติ
590423_12_ปกิณกะธรรมฝึกสมาธิให้เกิดสติ.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๓ เม.ย. ๕๙)

๒๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590423_11_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฎิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๓ เม.ย. ๕๙)

๒๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฎิบัติ
590423_09_ปกิณกะธรรมบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฎิบัติ.mp3

วางอารมณ์ในการถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๒๓ เม.ย. ๕๙)

๒๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมวางอารมณ์ในการถวายทาน
590423_08_ปกิณกะธรรมวางอารมณ์ในการถวายทาน.mp3

วิสุทธิมรรค(ปกิณกะธรรม ๒๓ เม.ย. ๕๙)

๒๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมวิสุทธิมรรค
590423_07_ปกิณกะธรรมวิสุทธิมรรค.mp3

จิตเป็นที่พึ่งของเรา(ปกิณกะธรรม ๒๓ เม.ย. ๕๙)

๒๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมจิตเป็นที่พึ่งของเรา
590423_06_ปกิณกะธรรมจิตเป็นที่พึ่งของเรา.mp3

คนไทยด้วยกันต้องช่วยกัน(ปกิณกะธรรม ๒๓ เม.ย. ๕๙)

๒๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมคนไทยด้วยกันต้องช่วยกัน
590423_05_ปกิณกะธรรมคนไทยด้วยกันต้องช่วยกัน.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๓ เม.ย. ๕๙)

๒๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
590423_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

สังคหวัตถุเป็นอารมณ์ของพระอริยะ(เทศน์ ๒๓ เม.ย. ๕๙)

๒๓ เม.ย. ๕๙-เทศน์สังคหวัตถุเป็นอารมณ์ของพระอริยะ
590423_03_เทศน์สังคหวัตถุเป็นอารมณ์ของพระอริยะ.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๓ เม.ย. ๕๙)

๒๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590423_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙

๑๗ เม.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590417_08_พระเมตตาพร.mp3

หลักปฏิบัติมโนมยิทธิ(ปกิณกะธรรม ๑๗ เม.ย. ๕๙)

๑๗ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติมโนมยิทธิ
590417_07_ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติมโนมยิทธิ.mp3

การฝึกจิตไปนิพพานเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๗ เม.ย. ๕๙)

๑๗ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการฝึกจิตไปนิพพานเป็นอารมณ์
590417_05_ปกิณกะธรรมการฝึกจิตไปนิพพานเป็นอารมณ์.mp3

กำลังใจในการทำความดีในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๗ เม.ย. ๕๙)

๑๗ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดีในพระพุทธศาสนา
590417_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดีในพระพุทธศาสนา.mp3

เจริญเมตตาตัวเองและผู้อื่นเสมอกัน(เทศน์ ๑๗ เม.ย. ๕๙)

๑๗ เม.ย. ๕๙-เทศน์เจริญเมตตาตัวเองและผู้อื่นเสมอกัน
590417_03_เทศน์เจริญเมตตาตัวเองและผู้อื่นเสมอกัน.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๗ เม.ย. ๕๙)

๑๗ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590417_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559

กำลังใจในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๑๖ เม.ย. ๕๙)

๑๖ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดี
590416_10_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดี.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๖ เม.ย. ๕๙)

๑๖ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590416_09_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

การละนิวรณ์(ปกิณกะธรรม ๑๖ เม.ย. ๕๙)

๑๖ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการละนิวรณ์
590416_07_ปกิณกะธรรมการละนิวรณ์.mp3

พระนิพพานทรงด้วยอารมณ์ปล่อย(ปกิณกะธรรม ๑๖ เม.ย. ๕๙)

๑๖ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระนิพพานทรงด้วยอารมณ์ปล่อย
590416_06_ปกิณกะธรรมพระนิพพานทรงด้วยอารมณ์ปล่อย.mp3

การตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้าไปนิพพานได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๑๖ เม.ย. ๕๙)

๑๖ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้าไปนิพพานได้ง่าย
590416_05_ปกิณกะธรรมการตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้าไปนิพพานได้ง่าย.mp3

ทำบุญสังฆทานในวันปีใหม่ไทย(ปกิณกะธรรม ๑๖ เม.ย. ๕๙)

๑๖ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำบุญสังฆทานในวันปีใหม่ไทย
590416_04_ปกิณกะธรรมทำบุญสังฆทานในวันปีใหม่ไทย.mp3

ความสุขบนแดนนิพพาน(เทศน์ ๑๖ เม.ย. ๕๙)

๑๖ เม.ย. ๕๙-เทศน์ความสุขบนแดนนิพพาน
590416_03_เทศน์ความสุขบนแดนนิพพาน.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๖ เม.ย. ๕๙)

๑๖ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590416_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559

การใช้กำลังใจทำความดีในปัจจุบันอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๕๙)

๑๕ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการใช้กำลังใจทำความดีในปัจจุบันอารมณ์
590415_11_ปกิณกะธรรมการใช้กำลังใจทำความดีในปัจจุบันอารมณ์.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๕๙)

๑๕ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590415_10_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

การทำสมาธิและใคร่ครวญแบบพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๕๙)

๑๕ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำสมาธิและใคร่ครวญแบบพระอริยะ
590415_08_ปกิณกะธรรมการทำสมาธิและใคร่ครวญแบบพระอริยะ.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙

๑๕ เม.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590415_07_พระเมตตาพร.mp3

ศรัทธาที่มั่นคงเกิดจากการเห็นทุกข์จากร่างกาย(กรรมฐาน ๑๕ เม.ย. ๕๙)

๑๕ เม.ย. ๕๙-กรรมฐานศรัทธาที่มั่นคงเกิดจากการเห็นทุกข์จากร่างกาย
590415_06_กรรมฐานศรัทธาที่มั่นคงเกิดจากการเห็นทุกข์จากร่างกาย.mp3

ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งต้องไม่ขาดเมตตา(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๕๙)

๑๕ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งต้องไม่ขาดเมตตา
590415_05_ปกิณกะธรรมผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งต้องไม่ขาดเมตตา.mp3

การสงบกายคือความสุขอย่างยิ่ง(เทศน์ ๑๕ เม.ย. ๕๙)

๑๕ เม.ย. ๕๙-เทศน์การสงบกายคือความสุขอย่างยิ่ง
590415_03_เทศน์การสงบกายคือความสุขอย่างยิ่ง.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๕๙)

๑๕ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590415_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2559

นิมิตบ่งบอกถึงความดีที่กำลังทำ(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๙)

๑๔ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมนิมิตบ่งบอกถึงความดีที่กำลังทำ
590414_11_ปกิณกะธรรมนิมิตบ่งบอกถึงความดีที่กำลังทำ.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๙)

๑๔ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590414_10_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

หล่อพระด้วยจิตศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๙)

๑๔ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมหล่อพระด้วยจิตศรัทธา
590414_08_ปกิณกะธรรมหล่อพระด้วยจิตศรัทธา.mp3

พระเมตตาให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๙)

๑๔ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระเมตตาให้พร
590414_07_ปกิณกะธรรมพระเมตตาให้พร.mp3

การจับนิมิตกสิณสีเขียว(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๙)

๑๔ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการจับนิมิตกสิณสีเขียว
590414_06_ปกิณกะธรรมการจับนิมิตกสิณสีเขียว.mp3

การทำนิพพานให้แจ้ง(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๙)

๑๔ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำนิพพานให้แจ้ง
590414_05_ปกิณกะธรรมการทำนิพพานให้แจ้ง.mp3

บังสุกุลเป็นบังสุกุลตาย(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๙)

๑๔ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมบังสุกุลเป็นบังสุกุลตาย
590414_04_ปกิณกะธรรมบังสุกุลเป็นบังสุกุลตาย.mp3

ความเมตตาของพระ(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๙)

๑๔ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ
590414_03_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ.mp3

บวงสรวงวันสงกรานต์(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๙)

๑๔ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมบวงสรวงวันสงกรานต์
590414_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงวันสงกรานต์.mp3

วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2559

ทำจิตให้สงบเพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์และพ่อแม่(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๕๙)

๑๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบเพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์และพ่อแม่
590413_09_ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบเพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์และพ่อแม่.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๕๙)

๑๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590413_08_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

สมบัติที่ทำให้ถึงพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๕๙)

๑๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมสมบัติที่ทำให้ถึงพระนิพพาน
590413_06_ปกิณกะธรรมสมบัติที่ทำให้ถึงพระนิพพาน.mp3

สมบัติที่ทำให้ปิดอบายภูมิ(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๕๙)

๑๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมสมบัติที่ทำให้ปิดอบายภูมิ
590413_05_ปกิณกะธรรมสมบัติที่ทำให้ปิดอบายภูมิ.mp3

การตั้งใจถวายทานเพื่อญาติผู้ล่วงลับ(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๕๙)

๑๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานเพื่อญาติผู้ล่วงลับ
590413_04_ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานเพื่อญาติผู้ล่วงลับ.mp3

ความกตัญญูต่อบิดามารดาให้ถึงพร้อม(เทศน์ ๑๓ เม.ย. ๕๙)

๑๓ เม.ย. ๕๙-เทศน์ความกตัญญูต่อบิดามารดาให้ถึงพร้อม
590413_03_เทศน์ความกตัญญูต่อบิดามารดาให้ถึงพร้อม.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๕๙)

๑๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590413_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙

๑๐ เม.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590410_08_พระเมตตาพร.mp3

ความเมตตาของพระ(ปกิณกะธรรม ๑๐ เม.ย. ๕๙)

๑๐ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ
590410_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ.mp3

การละสังโยชน์ทำลายมานะทิฐิ(กรรมฐาน ๑๐ เม.ย. ๕๙)

๑๐ เม.ย. ๕๙-กรรมฐานการละสังโยชน์ทำลายมานะทิฐิ
590410_06_กรรมฐานการละสังโยชน์ทำลายมานะทิฐิ.mp3

การถวายผ้าบังสุกุลให้บิดามารดาผู้ล่วงลับ(ปกิณกะธรรม ๑๐ เม.ย. ๕๙)

๑๐ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายผ้าบังสุกุลให้บิดามารดาผู้ล่วงลับ
590410_05_ปกิณกะธรรมการถวายผ้าบังสุกุลให้บิดามารดาผู้ล่วงลับ.mp3

การฝึกจิตด้วยพุทธานุสสติเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๐ เม.ย. ๕๙)

๑๐ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการฝึกจิตด้วยพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
590410_04_ปกิณกะธรรมการฝึกจิตด้วยพุทธานุสสติเป็นอารมณ์.mp3

ทำความดีตามครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัด(เทศน์ ๑๐ เม.ย. ๕๙)

๑๐ เม.ย. ๕๙-เทศน์ทำความดีตามครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัด
590410_03_เทศน์ทำความดีตามครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัด.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๐ เม.ย. ๕๙)

๑๐ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590410_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

ทรงอารมณ์พระนิพพานเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๙ เม.ย. ๕๙)

๙ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์พระนิพพานเป็นอารมณ์
590409_11_ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์พระนิพพานเป็นอารมณ์.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๙ เม.ย. ๕๙)

๙ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590409_10_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

จริตมีผลในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๙ เม.ย. ๕๙)

๙ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมจริตมีผลในการปฏิบัติ
590409_08_ปกิณกะธรรมจริตมีผลในการปฏิบัติ.mp3

จริตบารมี๑๐และสมาบัติ๘(ปกิณกะธรรม ๙ เม.ย. ๕๙)

๙ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมจริตบารมี๑๐และสมาบัติ๘
590409_07_ปกิณกะธรรมจริตบารมี๑๐และสมาบัติ๘.mp3

การไปพระนิพพานต้องมีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า(กรรมฐาน ๙ เม.ย. ๕๙)

๙ เม.ย. ๕๙-กรรมฐานการไปพระนิพพานต้องมีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า
590409_06_กรรมฐานการไปพระนิพพานต้องมีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า.mp3

ทานศีลภาวนาเป็นมรรคละสังโยชน์เป็นผล(ปกิณกะธรรม ๙ เม.ย. ๕๙)

๙ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาเป็นมรรคละสังโยชน์เป็นผล
590409_05_ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาเป็นมรรคละสังโยชน์เป็นผล.mp3

ความอยากดีของคนมีมานะ(ปกิณกะธรรม ๙ เม.ย. ๕๙)

๙ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมความอยากดีของคนมีมานะ
590409_04_ปกิณกะธรรมความอยากดีของคนมีมานะ.mp3

ละความชั่วตามผู้รู้เป็นทางสู่พระอริยะ(เทศน์ ๙ เม.ย. ๕๙)

๙ เม.ย. ๕๙-เทศน์ละความชั่วตามผู้รู้เป็นทางสู่พระอริยะ
590409_03_เทศน์ละความชั่วตามผู้รู้เป็นทางสู่พระอริยะ.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๙ เม.ย. ๕๙)

๙ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590409_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙

๖ เม.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590406_08_พระเมตตาพร.mp3

จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๕๙)

๖ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
590406_07_ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้.mp3

เรื่องจริงแต่ไม่มีอยู่จริง(นิทาน ๖ เม.ย. ๕๙)

๖ เม.ย. ๕๙-นิทานเรื่องจริงแต่ไม่มีอยู่จริง
590406_06_นิทานเรื่องจริงแต่ไม่มีอยู่จริง.mp3

อัตตกิลมถานุโยคการอยากได้ดี(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๕๙)

๖ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอัตตกิลมถานุโยคการอยากได้ดี
590406_05_ปกิณกะธรรมอัตตกิลมถานุโยคการอยากได้ดี.mp3

งานสาธารณประโยชน์ถวายบูรพกษัตริย์(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๕๙)

๖ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ถวายบูรพกษัตริย์
590406_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ถวายบูรพกษัตริย์.mp3

ทำความดีในพระพุทธศาสนาตอบแทนคุณบูรพกษัตริย์ไทย(เทศน์ ๖ เม.ย. ๕๙)

๖ เม.ย. ๕๙-เทศน์ทำความดีในพระพุทธศาสนาตอบแทนคุณบูรพกษัตริย์ไทย
590406_03_เทศน์ทำความดีในพระพุทธศาสนาตอบแทนคุณบูรพกษัตริย์ไทย.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๕๙)

๖ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590406_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

การพิจารณาร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตามคำสอนของพระ(ปกิณกะธรรม ๓ เม.ย. ๕๙)

๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการพิจารณาร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตามคำสอนของพระ
590403_10_ปกิณกะธรรมการพิจารณาร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตามคำสอนของพระ.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙

๓ เม.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590403_09_พระเมตตาพร.mp3

การฝึกอภิญญาสมาบัติ(กรรมฐาน ๓ เม.ย. ๕๙)

๓ เม.ย. ๕๙-กรรมฐานการฝึกอภิญญาสมาบัติ
590403_08_กรรมฐานการฝึกอภิญญาสมาบัติ.mp3

ผู้เข้าถึงธรรมต้องถึงพร้อมในกรรมบถ๑๐และการทรงสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๓ เม.ย. ๕๙)

๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้เข้าถึงธรรมต้องถึงพร้อมในกรรมบถ๑๐และการทรงสมาธิ
590403_07_ปกิณกะธรรมผู้เข้าถึงธรรมต้องถึงพร้อมในกรรมบถ๑๐และการทรงสมาธิ.mp3

ทำความดีในปัจจุบันให้เข้มแข็ง(ตอบปัญหาธรรม ๓ เม.ย. ๕๙)

๓ เม.ย. ๕๙-ตอบปัญหาธรรมทำความดีในปัจจุบันให้เข้มแข็ง
590403_05_ตอบปัญหาธรรมทำความดีในปัจจุบันให้เข้มแข็ง.mp3

การตั้งใจทำความดีในวันสงกรานต์(ปกิณกะธรรม ๓ เม.ย. ๕๙)

๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งใจทำความดีในวันสงกรานต์
590403_04_ปกิณกะธรรมการตั้งใจทำความดีในวันสงกรานต์.mp3

การมีร่างกายเป็นเหตุของทุกข์(เทศน์ ๓ เม.ย. ๕๙)

๓ เม.ย. ๕๙-เทศน์การมีร่างกายเป็นเหตุของทุกข์
590403_03_เทศน์การมีร่างกายเป็นเหตุของทุกข์.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๓ เม.ย. ๕๙)

๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590403_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

ทำความดีให้ถึงพร้อมทั้งกำลังใจและความคิด(ปกิณกะธรรม ๒ เม.ย. ๕๙)

๒ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีให้ถึงพร้อมทั้งกำลังใจและความคิด
590402_11_ปกิณกะธรรมทำความดีให้ถึงพร้อมทั้งกำลังใจและความคิด.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒ เม.ย. ๕๙)

๒ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590402_10_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๒ เม.ย. ๕๙)

๒ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
590402_09_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3

การจะหาที่จะอิ่มใจในการทำบุญหาได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๒ เม.ย. ๕๙)

๒ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการจะหาที่จะอิ่มใจในการทำบุญหาได้ยาก
590402_08_ปกิณกะธรรมการจะหาที่จะอิ่มใจในการทำบุญหาได้ยาก.mp3

ใคร่ครวญธรรมหยุดภาระทุกอย่างก่อนนอน(กรรมฐาน ๒ เม.ย. ๕๙)

๒ เม.ย. ๕๙-กรรมฐานใคร่ครวญธรรมหยุดภาระทุกอย่างก่อนนอน
590402_07_กรรมฐานใคร่ครวญธรรมหยุดภาระทุกอย่างก่อนนอน.mp3

มรรคผลดูที่เจตนาของจิต(ปกิณกะธรรม ๒ เม.ย. ๕๙)

๒ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมมรรคผลดูที่เจตนาของจิต
590402_06_ปกิณกะธรรมมรรคผลดูที่เจตนาของจิต.mp3

การทรงสมาธิเมื่อมีทุกขเวทนา(ปกิณกะธรรม ๒ เม.ย. ๕๙)

๒ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทรงสมาธิเมื่อมีทุกขเวทนา
590402_05_ปกิณกะธรรมการทรงสมาธิเมื่อมีทุกขเวทนา.mp3

ความเมตตาของพระ(ปกิณกะธรรม ๒ เม.ย. ๕๙)

๒ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ
590402_04_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ.mp3

การเห็นตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านำไปสู่มรรคผล(เทศน์ ๒ เม.ย. ๕๙)

๒ เม.ย. ๕๙-เทศน์การเห็นตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านำไปสู่มรรคผล
590402_03_เทศน์การเห็นตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านำไปสู่มรรคผล.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒ เม.ย. ๕๙)

๒ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590402_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๒ เม.ย. ๕๙)

๒ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
590402_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3