วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559

อัตตกิลมถานุโยคการอยากได้ดี(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๕๙)

๖ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอัตตกิลมถานุโยคการอยากได้ดี
590406_05_ปกิณกะธรรมอัตตกิลมถานุโยคการอยากได้ดี.mp3