วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559

สังคหวัตถุเป็นอารมณ์ของพระอริยะ(เทศน์ ๒๓ เม.ย. ๕๙)

๒๓ เม.ย. ๕๙-เทศน์สังคหวัตถุเป็นอารมณ์ของพระอริยะ
590423_03_เทศน์สังคหวัตถุเป็นอารมณ์ของพระอริยะ.mp3