วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

ผู้เข้าถึงธรรมต้องถึงพร้อมในกรรมบถ๑๐และการทรงสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๓ เม.ย. ๕๙)

๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้เข้าถึงธรรมต้องถึงพร้อมในกรรมบถ๑๐และการทรงสมาธิ
590403_07_ปกิณกะธรรมผู้เข้าถึงธรรมต้องถึงพร้อมในกรรมบถ๑๐และการทรงสมาธิ.mp3