วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2559

สมบัติที่ทำให้ปิดอบายภูมิ(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๕๙)

๑๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมสมบัติที่ทำให้ปิดอบายภูมิ
590413_05_ปกิณกะธรรมสมบัติที่ทำให้ปิดอบายภูมิ.mp3