วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘


๒๙ พ.ย. ๕๘-พระเมตตาพร
581129_10_พระเมตตาพร.mp3

ผลของทานเพื่อการถึงซึ่งคุณของพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_09_ปกิณกะธรรมผลของทานเพื่อการถึงซึ่งคุณของพระรัตนตรัย
581129_09_ปกิณกะธรรมผลของทานเพื่อการถึงซึ่งคุณของพระรัตนตรัย.mp3

ทำจิตไม่ห่างพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_08_ปกิณกะธรรมทำจิตไม่ห่างพระรัตนตรัย
581129_08_ปกิณกะธรรมทำจิตไม่ห่างพระรัตนตรัย.mp3

การลาพุทธภูมิ(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_07_ปกิณกะธรรมการลาพุทธภูมิ
581129_07_ปกิณกะธรรมการลาพุทธภูมิ.mp3

การถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_06_ปกิณกะธรรมการถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
581129_06_ปกิณกะธรรมการถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต.mp3

วิปัสสนาญาณและวิปัสสนูปกิเลส(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_05_ปกิณกะธรรมวิปัสสนาญาณและวิปัสสนูปกิเลส
581129_05_ปกิณกะธรรมวิปัสสนาญาณและวิปัสสนูปกิเลส.mp3

การมีกำลังใจเดินตามพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์เดียว(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_04_ปกิณกะธรรมการมีกำลังใจเดินตามพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์เดียว
581129_04_ปกิณกะธรรมการมีกำลังใจเดินตามพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์เดียว.mp3

พระเมตตาของพระเจ้าอยู่หัวดุจดั่งครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_03_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระเจ้าอยู่หัวดุจดั่งครูบาอาจารย์
581129_03_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระเจ้าอยู่หัวดุจดั่งครูบาอาจารย์.mp3

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่เสื่อมจากความดี(เทศน์ ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_02_เทศน์ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่เสื่อมจากความดี

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ธรรมจะรักษากับคนที่มีกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ย.ย ๕๘)


๒๘ พ.ย.ย ๕๘-581128_10_ปกิณกะธรรมธรรมจะรักษากับคนที่มีกำลังใจ
581128_10_ปกิณกะธรรมธรรมจะรักษากับคนที่มีกำลังใจ.mp3

บุคคลใดไม่ถึงคุณพระรัตนตรัยหาที่ไปสุคติได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ย.ย ๕๘)


๒๘ พ.ย. ๕๘-581128_08_ปกิณกะธรรมบุคคลใดไม่ถึงคุณพระรัตนตรัยหาที่ไปสุคติได้ยาก
581128_08_ปกิณกะธรรมบุคคลใดไม่ถึงคุณพระรัตนตรัยหาที่ไปสุคติได้ยาก.mp3

ผลจะเกิดจากการลาพุทธภูมิต้องรู้คุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ย. ๕๘)


๒๘ พ.ย. ๕๘-581128_07_ปกิณกะธรรมผลจะเกิดจากการลาพุทธภูมิต้องรู้คุณพระรัตนตรัย
581128_07_ปกิณกะธรรมผลจะเกิดจากการลาพุทธภูมิต้องรู้คุณพระรัตนตรัย.mp3

เหตุเกิดจากกรรม(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ย. ๕๘)


๒๘ พ.ย. ๕๘-581128_06_ปกิณกะธรรมเหตุเกิดจากกรรม
581128_06_ปกิณกะธรรมเหตุเกิดจากกรรม.mp3

วิมุตติหลุดพ้นต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ย. ๕๘)


๒๘ พ.ย.​๕๘-581128_05_ปกิณกะธรรมวิมุตติหลุดพ้นต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
581128_05_ปกิณกะธรรมวิมุตติหลุดพ้นต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

คนที่บวชต้องมีกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ย. ๕๘)


๒๘ พ.ย. ๕๘-581128_04_ปกิณกะธรรมคนที่บวชต้องมีกำลังใจ
581128_04_ปกิณกะธรรมคนที่บวชต้องมีกำลังใจ.mp3

ผลของทานมีผลเลิศก็ต่อเมื่อมีความเคารพพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ย. ๕๘)


๒๘ พ.ย. ๕๘-581128_03_ปกิณกะธรรมผลของทานมีผลเลิศก็ต่อเมื่อมีความเคารพพระรัตนตรัย
581128_03_ปกิณกะธรรมผลของทานมีผลเลิศก็ต่อเมื่อมีความเคารพพระรัตนตรัย.mp3

ทานที่เป็นปรมัตถทานเพื่อการหลุดพ้น(เทศน์ ๒๘ พ.ย. ๕๘)


๒๘ พ.ย. ๕๘-581128_02_เทศน์ทานที่เป็นปรมัตถทานเพื่อการหลุดพ้น
581128_02_เทศน์ทานที่เป็นปรมัตถทานเพื่อการหลุดพ้น.mp3

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สัตยาธิษฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๕๘)

๒๕ พ.ย.ย ๕๘-581125_07_ปกิณกะธรรมสัตยาธิษฐาน
581125_07_ปกิณกะธรรมสัตยาธิษฐาน.mp3

บูชาคุณและขอพรพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย.ย ๕๘)

๒๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมบูชาคุณและขอพรพระรัตนตรัย
581125_06_ปกิณกะธรรมบูชาคุณและขอพรพระรัตนตรัย.mp3

ทานเพื่อเป็นปรมัตถบารมีตอบแทนคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๕๘)

๒๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทานเพื่อเป็นปรมัตถบารมีตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
581125_05_ปกิณกะธรรมทานเพื่อเป็นปรมัตถบารมีตอบแทนคุณพระรัตนตรัย.mp3

พระศาสนาต้องการคนมีกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๕๘)

๒๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมพระศาสนาต้องการคนมีกำลังใจ
581125_04_ปกิณกะธรรมพระศาสนาต้องการคนมีกำลังใจ.mp3

ถวายทานกับพระราชาเพื่อตัวเราให้มีกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๕๘)

๒๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมถวายทานกับพระราชาเพื่อตัวเราให้มีกำลังใจเต็ม
581125_03_ปกิณกะธรรมถวายทานกับพระราชาเพื่อตัวเราให้มีกำลังใจเต็ม.mp3

กฐินพระราชทานวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๕๘)


๒๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมกฐินพระราชทานวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
581125_01_ปกิณกะธรรมกฐินพระราชทานวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร.mp3

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘


๒๒ พ.ย. ๒๕๕๘-พระเมตตาพร
581122_09_พระเมตตาพร.mp3

กำลังใจในการถวายทานกับผู้มีกำลังใจสูง(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๘)


๒๒ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการถวายทานกับผู้มีกำลังใจสูง
581122_08_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการถวายทานกับผู้มีกำลังใจสูง.mp3

การนึกถึงความตายเป็นอารมณ์เดียว(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๘)


๒๒ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์เดียว
581122_06_ปกิณกะธรรมการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์เดียว.mp3

ปฏิบัติตามพระสอนอย่างจริงจังจึงจะถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๘)


๒๒ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมปฏิบัติตามพระสอนอย่างจริงจังจึงจะถึงมรรคผล

สร้างกำลังใจไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๘)


๒๒ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมสร้างกำลังใจไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย
581122_04_ปกิณกะธรรมสร้างกำลังใจไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย.mp3

ความอิ่มใจในทาน(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๘)


๒๒ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมความอิ่มใจในทาน
581122_03_ปกิณกะธรรมความอิ่มใจในทาน.mp3

บูชาคุณและขอขมาพระรัตนตรัยด้วยประทีปแก้ว(เทศน์ ๒๒ พ.ย. ๕๘)


๒๒ พ.ย. ๕๘-เทศน์บูชาคุณและขอขมาพระรัตนตรัยด้วยประทีปแก้ว
581122_02_เทศน์บูชาคุณและขอขมาพระรัตนตรัยด้วยประทีปแก้ว.mp3

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การตัดสินใจเป็นอารมณ์เดียว(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ย. ๕๘)


๒๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตัดสินใจเป็นอารมณ์เดียว
581121_08_ปกิณกะธรรมการตัดสินใจเป็นอารมณ์เดียว.mp3

จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ย. ๕๘)


๒๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
581121_05_ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้.mp3

การสร้างกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ย. ๕๘)


๒๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจ
581121_04_ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจ.mp3

การถวายทานกับผู้มีกำลังใจสูง(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ย. ๕๘)


๒๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการถวายทานกับผู้มีกำลังใจสูง

การปฏิบัติเพื่อมรรคผล เมื่อมีภาระร่างกาย(เทศน์ ๒๑ พ.ย. ๕๘)


๒๑ พ.ย. ๕๘-เทศน์การปฏิบัติเพื่อมรรคผล เมื่อมีภาระร่างกาย

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๕ พ.ย. ๕๘-พระเมตตาพร
581115_11_พระเมตตาพร.mp3

ปรมัตถบารมีด้วยการทำความดีบูชาพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมปรมัตถบารมีด้วยการทำความดีบูชาพระรัตนตรัย
581115_10_ปกิณกะธรรมปรมัตถบารมีด้วยการทำความดีบูชาพระรัตนตรัย.mp3

เหตุที่ผู้ฝึกสมาบัติ๘ไม่บรรลุธรรม(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมเหตุที่ผู้ฝึกสมาบัติ๘ไม่บรรลุธรรม
581115_09_ปกิณกะธรรมเหตุที่ผู้ฝึกสมาบัติ๘ไม่บรรลุธรรม.mp3

บารมี๑๐ของสาวก(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมบารมี๑๐ของสาวก
581115_08_ปกิณกะธรรมบารมี๑๐ของสาวก.mp3

ปฏิจจสมุปบาท(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมปฏิจจสมุปบาท
581115_07_ปกิณกะธรรมปฏิจจสมุปบาท.mp3

การละกามราคะ(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการละกามราคะ
581115_06_ปกิณกะธรรมการละกามราคะ.mp3

ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า
581115_05_ปกิณกะธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า.mp3

ให้ทานเพื่อเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมให้ทานเพื่อเป็นปรมัตถบารมี
581115_04_ปกิณกะธรรมให้ทานเพื่อเป็นปรมัตถบารมี.mp3

ความเมตตาของพระหาประมาณมิได้(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระหาประมาณมิได้
581115_03_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระหาประมาณมิได้.mp3

พระนิพพานต้องเดินตามผู้รู้(เทศน์ ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-เทศน์พระนิพพานต้องเดินตามผู้รู้
581115_02_เทศน์พระนิพพานต้องเดินตามผู้รู้.mp3

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ปฏิฆะมานะและจิตเป็นใหญ่(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๘)

๑๔ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมปฏิฆะมานะและจิตเป็นใหญ่
581114_07_ปกิณกะธรรมปฏิฆะมานะและจิตเป็นใหญ่.mp3

ใคร่ครวญสักกายทิฏฐิในสังโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๘)

๑๔ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญสักกายทิฏฐิในสังโยชน์
581114_06_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญสักกายทิฏฐิในสังโยชน์.mp3

มาหาพระพุทธเจ้าเพื่ออะไร(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๘)

๑๔ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมมาหาพระพุทธเจ้าเพื่ออะไร
581114_05_ปกิณกะธรรมมาหาพระพุทธเจ้าเพื่ออะไร.mp3

ปรมัตถทาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๘)

๑๔ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมปรมัตถทาน
581114_04_ปกิณกะธรรมปรมัตถทาน.mp3

กำลังใจการถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๘)

๑๔ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจการถวายทาน
581114_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจการถวายทาน.mp3

การปฏิบัติให้ถึงความพร้อม(เทศน์ ๑๔ พ.ย. ๕๘)

๑๔ พ.ย. ๕๘-เทศน์การปฏิบัติให้ถึงความพร้อม
581114_02_เทศน์การปฏิบัติให้ถึงความพร้อม.mp3

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๘ พ.ย. ๕๘-พระเมตตาพร
581108_08_พระเมตตาพร.mp3

อานิสงส์การสร้างพระใหญ่(ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๘)

๘ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างพระใหญ่
581108_07_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างพระใหญ่.mp3

ปฏิปทาและพระเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง(ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๘)

๘ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมปฏิปทาและพระเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง
581108_06_ปกิณกะธรรมปฏิปทาและพระเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง.mp3

ทางปฏิบัติของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๘)

๘ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติของสมณเพศ
581108_05_ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติของสมณเพศ.mp3

ถึงความพร้อมทั้งกายและจิตจึงจะเกิดมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๘)

๘ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมถึงความพร้อมทั้งกายและจิตจึงจะเกิดมรรคผล
581108_04_ปกิณกะธรรมถึงความพร้อมทั้งกายและจิตจึงจะเกิดมรรคผล.mp3

การทำทานอย่าขาดอธิษฐานบารมี(ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๘)

๘ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทำทานอย่าขาดอธิษฐานบารมี
581108_03_ปกิณกะธรรมการทำทานอย่าขาดอธิษฐานบารมี.mp3

การเจริญเมตตาทำจิตให้บริสุทธิ์ในการถวายทาน(เทศน์ ๘ พ.ย. ๕๘)

๘ พ.ย. ๕๘-เทศน์การเจริญเมตตาทำจิตให้บริสุทธิ์ในการถวายทาน
581108_02_เทศน์การเจริญเมตตาทำจิตให้บริสุทธิ์ในการถวายทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ไม่มีที่พึ่งอื่นใดนอกจากพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ย. ๕๘)

๗ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมไม่มีที่พึ่งอื่นใดนอกจากพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
581107_10_ปกิณกะธรรมไม่มีที่พึ่งอื่นใดนอกจากพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

สาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเดินตามคำสั่งสอนเท่านั้น(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ย. ๕๘)

๗ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเดินตามคำสั่งสอนเท่านั้น
581107_08_ปกิณกะธรรมสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเดินตามคำสั่งสอนเท่านั้น.mp3

วิสัยของสมณเพศที่ควรปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ย. ๕๘)

๗ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมวิสัยของสมณเพศที่ควรปฏิบัติ
581107_07_ปกิณกะธรรมวิสัยของสมณเพศที่ควรปฏิบัติ.mp3

การตั้งใจถวายทานในที่ที่มีโอกาสทำความดี(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ย. ๕๘)

๗ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานในที่ที่มีโอกาสทำความดี
581107_06_ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานในที่ที่มีโอกาสทำความดี.mp3

จิตนอกจิตกับจิตในจิต(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ย. ๕๘)

๗ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมจิตนอกจิตกับจิตในจิต
581107_05_ปกิณกะธรรมจิตนอกจิตกับจิตในจิต.mp3

มีคติที่มั่นคงในการไม่เกิด(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ย. ๕๘)

๗ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมมีคติที่มั่นคงในการไม่เกิด
581107_04_ปกิณกะธรรมมีคติที่มั่นคงในการไม่เกิด.mp3

การถวายทานกับผู้ที่มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ย. ๕๘)

๗ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการถวายทานกับผู้ที่มีคุณ
581107_03_ปกิณกะธรรมการถวายทานกับผู้ที่มีคุณ.mp3

กำลังใจเต็มด้วยการบูชาคุณพระรัตนตรัย(เทศน์ ๗ พ.ย. ๕๘)

๗ พ.ย. ๕๘-เทศน์กำลังใจเต็มด้วยการบูชาคุณพระรัตนตรัย
581107_02_เทศน์กำลังใจเต็มด้วยการบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑ พ.ย. ๕๘-พระเมตตาพร
581101_09_พระเมตตาพร.mp3

ผู้เห็นคุณพระรัตนตรัยจึงจะทำความดีถึงมรรผล(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมผู้เห็นคุณพระรัตนตรัยจึงจะทำความดีถึงมรรผล
581101_08_ปกิณกะธรรมผู้เห็นคุณพระรัตนตรัยจึงจะทำความดีถึงมรรผล.mp3

จิตที่มีจาคะและพรหมวิหารทำให้เข้าถึงมรรคผลได้(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมจิตที่มีจาคะและพรหมวิหารทำให้เข้าถึงมรรคผลได้
581101_07_ปกิณกะธรรมจิตที่มีจาคะและพรหมวิหารทำให้เข้าถึงมรรคผลได้.mp3

เหตุใดฆราวาสที่บรรลุอรหันต์จะต้องตาย(ตอบปัญหาธรรม ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมเหตุใดฆราวาสที่บรรลุอรหันต์จะต้องตาย
581101_06_ตอบปัญหาธรรมเหตุใดฆราวาสที่บรรลุอรหันต์จะต้องตาย.mp3

การวางอารมณ์ก่อนตาย(ตอบปัญหาธรรม ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมการวางอารมณ์ก่อนตาย
581101_05_ตอบปัญหาธรรมการวางอารมณ์ก่อนตาย.mp3

กำลังใจเต็มสะสมด้วยทานศีลและภาวนาแบบไม่มีวิจิกิจฉา(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มสะสมด้วยทานศีลและภาวนาแบบไม่มีวิจิกิจฉา
581101_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มสะสมด้วยทานศีลและภาวนาแบบไม่มีวิจิกิจฉา.mp3

การเป็นผู้มีจิตจดจ่อในการทำกฐินทาน(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเป็นผู้มีจิตจดจ่อในการทำกฐินทาน
581101_03_ปกิณกะธรรมการเป็นผู้มีจิตจดจ่อในการทำกฐินทาน.mp3

การทำกฐินทานเพื่อความสิ้นอาสวะ(เทศน์ ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-เทศน์การทำกฐินทานเพื่อความสิ้นอาสวะ
581101_02_เทศน์การทำกฐินทานเพื่อความสิ้นอาสวะ.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
581101_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3