วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การถวายทานกับผู้ที่มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ย. ๕๘)

๗ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการถวายทานกับผู้ที่มีคุณ
581107_03_ปกิณกะธรรมการถวายทานกับผู้ที่มีคุณ.mp3