วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ปฏิจจสมุปบาท(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมปฏิจจสมุปบาท
581115_07_ปกิณกะธรรมปฏิจจสมุปบาท.mp3