วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

บารมี๑๐ของสาวก(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมบารมี๑๐ของสาวก
581115_08_ปกิณกะธรรมบารมี๑๐ของสาวก.mp3