วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ไม่มีที่พึ่งอื่นใดนอกจากพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ย. ๕๘)

๗ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมไม่มีที่พึ่งอื่นใดนอกจากพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
581107_10_ปกิณกะธรรมไม่มีที่พึ่งอื่นใดนอกจากพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3