วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วิสัยของสมณเพศที่ควรปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ย. ๕๘)

๗ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมวิสัยของสมณเพศที่ควรปฏิบัติ
581107_07_ปกิณกะธรรมวิสัยของสมณเพศที่ควรปฏิบัติ.mp3