วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเดินตามคำสั่งสอนเท่านั้น(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ย. ๕๘)

๗ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเดินตามคำสั่งสอนเท่านั้น
581107_08_ปกิณกะธรรมสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเดินตามคำสั่งสอนเท่านั้น.mp3