วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กำลังใจเต็มสะสมด้วยทานศีลและภาวนาแบบไม่มีวิจิกิจฉา(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มสะสมด้วยทานศีลและภาวนาแบบไม่มีวิจิกิจฉา
581101_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มสะสมด้วยทานศีลและภาวนาแบบไม่มีวิจิกิจฉา.mp3