วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การถวายทานกับผู้มีกำลังใจสูง(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ย. ๕๘)


๒๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการถวายทานกับผู้มีกำลังใจสูง