วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ปฏิบัติตามพระสอนอย่างจริงจังจึงจะถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๘)


๒๒ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมปฏิบัติตามพระสอนอย่างจริงจังจึงจะถึงมรรคผล