วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ปฏิฆะมานะและจิตเป็นใหญ่(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๘)

๑๔ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมปฏิฆะมานะและจิตเป็นใหญ่
581114_07_ปกิณกะธรรมปฏิฆะมานะและจิตเป็นใหญ่.mp3