วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

จิตที่มีจาคะและพรหมวิหารทำให้เข้าถึงมรรคผลได้(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมจิตที่มีจาคะและพรหมวิหารทำให้เข้าถึงมรรคผลได้
581101_07_ปกิณกะธรรมจิตที่มีจาคะและพรหมวิหารทำให้เข้าถึงมรรคผลได้.mp3