วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การตั้งใจถวายทานในที่ที่มีโอกาสทำความดี(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ย. ๕๘)

๗ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานในที่ที่มีโอกาสทำความดี
581107_06_ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานในที่ที่มีโอกาสทำความดี.mp3