วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กฐินพระราชทาน ณ วัดดาวดึงษาราม(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ย. ๕๘)

๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมกฐินพระราชทานณวัดดาวดึงษาราม
581105_01_ปกิณกะธรรมกฐินพระราชทานณวัดดาวดึงษาราม.mp3