วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ถวายทานกับพระราชาเพื่อตัวเราให้มีกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๕๘)

๒๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมถวายทานกับพระราชาเพื่อตัวเราให้มีกำลังใจเต็ม
581125_03_ปกิณกะธรรมถวายทานกับพระราชาเพื่อตัวเราให้มีกำลังใจเต็ม.mp3