วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๓๑ ก.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590731_11_พระเมตตาพร.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๓๑ ก.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590731_11_พระเมตตาพร.mp3

การละมานะของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการละมานะของพระอริยะ
590731_10_ปกิณกะธรรมการละมานะของพระอริยะ.mp3

การละมานะของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการละมานะของพระอริยะ
590731_10_ปกิณกะธรรมการละมานะของพระอริยะ.mp3

เมตตามานะ(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมเมตตามานะ
590731_09_ปกิณกะธรรมเมตตามานะ.mp3

เมตตามานะ(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมเมตตามานะ
590731_09_ปกิณกะธรรมเมตตามานะ.mp3

ผลของการตักบาตร(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผลของการตักบาตร
590731_08_ปกิณกะธรรมผลของการตักบาตร.mp3

ผลของการตักบาตร(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผลของการตักบาตร
590731_08_ปกิณกะธรรมผลของการตักบาตร.mp3

ผลจะเกิดด้วยการปฏิบัติมิใช่แค่คิดและบุพกรรมในกรรมบถ๑๐(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผลจะเกิดด้วยการปฏิบัติมิใช่แค่คิดและบุพกรรมในกรรมบถ๑๐
590731_07_ปกิณกะธรรมผลจะเกิดด้วยการปฏิบัติมิใช่แค่คิดและบุพกรรมในกรรมบถ๑๐.mp3

ผลจะเกิดด้วยการปฏิบัติมิใช่แค่คิดและบุพกรรมในกรรมบถ๑๐(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผลจะเกิดด้วยการปฏิบัติมิใช่แค่คิดและบุพกรรมในกรรมบถ๑๐
590731_07_ปกิณกะธรรมผลจะเกิดด้วยการปฏิบัติมิใช่แค่คิดและบุพกรรมในกรรมบถ๑๐.mp3

มรรคผลจะเกิดจากการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดจากการปฏิบัติ
590731_06_ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดจากการปฏิบัติ.mp3

มรรคผลจะเกิดจากการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดจากการปฏิบัติ
590731_06_ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดจากการปฏิบัติ.mp3

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อผู้ปฏิบัติที่มีความศรัทธาต่อพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อผู้ปฏิบัติที่มีความศรัทธาต่อพระศาสนา
590731_05_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อผู้ปฏิบัติที่มีความศรัทธาต่อพระศาสนา.mp3

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อผู้ปฏิบัติที่มีความศรัทธาต่อพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อผู้ปฏิบัติที่มีความศรัทธาต่อพระศาสนา
590731_05_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อผู้ปฏิบัติที่มีความศรัทธาต่อพระศาสนา.mp3

ทานที่มีความตั้งใจแล้วผลจะเกิดตามนั้น(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทานที่มีความตั้งใจแล้วผลจะเกิดตามนั้น
590731_04_ปกิณกะธรรมทานที่มีความตั้งใจแล้วผลจะเกิดตามนั้น.mp3

ทานที่มีความตั้งใจแล้วผลจะเกิดตามนั้น(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทานที่มีความตั้งใจแล้วผลจะเกิดตามนั้น
590731_04_ปกิณกะธรรมทานที่มีความตั้งใจแล้วผลจะเกิดตามนั้น.mp3

วิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนทำให้เห็นคุณของพระรัตนตรัย(เทศน์ ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-เทศน์วิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนทำให้เห็นคุณของพระรัตนตรัย
590731_03_เทศน์วิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนทำให้เห็นคุณของพระรัตนตรัย.mp3

วิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนทำให้เห็นคุณของพระรัตนตรัย(เทศน์ ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-เทศน์วิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนทำให้เห็นคุณของพระรัตนตรัย
590731_03_เทศน์วิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนทำให้เห็นคุณของพระรัตนตรัย.mp3

ตั้งจิตรับพรในการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมตั้งจิตรับพรในการให้ทาน
590731_01_ปกิณกะธรรมตั้งจิตรับพรในการให้ทาน.mp3

ตั้งจิตรับพรในการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมตั้งจิตรับพรในการให้ทาน
590731_01_ปกิณกะธรรมตั้งจิตรับพรในการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พึงใช้ร่างกายในการปฏิบัติเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงใช้ร่างกายในการปฏิบัติเพื่อมรรคผล
590730_11_ปกิณกะธรรมพึงใช้ร่างกายในการปฏิบัติเพื่อมรรคผล.mp3

พึงใช้ร่างกายในการปฏิบัติเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงใช้ร่างกายในการปฏิบัติเพื่อมรรคผล
590730_11_ปกิณกะธรรมพึงใช้ร่างกายในการปฏิบัติเพื่อมรรคผล.mp3

เร่งรัดกำลังใจในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมเร่งรัดกำลังใจในการปฏิบัติ
590730_08_ปกิณกะธรรมเร่งรัดกำลังใจในการปฏิบัติ.mp3

เร่งรัดกำลังใจในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมเร่งรัดกำลังใจในการปฏิบัติ
590730_08_ปกิณกะธรรมเร่งรัดกำลังใจในการปฏิบัติ.mp3

การละมานะด้วยการทรงเมตตา(คุยก่อนกรรมฐาน ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการละมานะด้วยการทรงเมตตา
590730_07_คุยก่อนกรรมฐานการละมานะด้วยการทรงเมตตา.mp3

การละมานะด้วยการทรงเมตตา(คุยก่อนกรรมฐาน ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการละมานะด้วยการทรงเมตตา
590730_07_คุยก่อนกรรมฐานการละมานะด้วยการทรงเมตตา.mp3

ใคร่ครวญร่างกายไม่ใช่เรา(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญร่างกายไม่ใช่เรา
590730_06_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญร่างกายไม่ใช่เรา.mp3

ใคร่ครวญร่างกายไม่ใช่เรา(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญร่างกายไม่ใช่เรา
590730_06_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญร่างกายไม่ใช่เรา.mp3

การถวายทานบูชาคุณครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานบูชาคุณครูบาอาจารย์
590730_05_ปกิณกะธรรมการถวายทานบูชาคุณครูบาอาจารย์.mp3

การถวายทานบูชาคุณครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานบูชาคุณครูบาอาจารย์
590730_05_ปกิณกะธรรมการถวายทานบูชาคุณครูบาอาจารย์.mp3

การตั้งความปรารถนาในการถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตั้งความปรารถนาในการถวายทาน
590730_04_ปกิณกะธรรมการตั้งความปรารถนาในการถวายทาน.mp3

การตั้งความปรารถนาในการถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตั้งความปรารถนาในการถวายทาน
590730_04_ปกิณกะธรรมการตั้งความปรารถนาในการถวายทาน.mp3

มรรคผลเกิดในปัจจุบันอารมณ์(เทศน์ ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๙-เทศน์มรรคผลเกิดในปัจจุบันอารมณ์
590730_03_เทศน์มรรคผลเกิดในปัจจุบันอารมณ์.mp3

มรรคผลเกิดในปัจจุบันอารมณ์(เทศน์ ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๙-เทศน์มรรคผลเกิดในปัจจุบันอารมณ์
590730_03_เทศน์มรรคผลเกิดในปัจจุบันอารมณ์.mp3

พรในการถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรในการถวายทาน
590730_01_ปกิณกะธรรมพรในการถวายทาน.mp3

พรในการถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรในการถวายทาน
590730_01_ปกิณกะธรรมพรในการถวายทาน.mp3

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ละมานะด้วยการทรงเมตตาเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ค. ๕๙)

๒๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมละมานะด้วยการทรงเมตตาเป็นอารมณ์
590729_01_ปกิณกะธรรมละมานะด้วยการทรงเมตตาเป็นอารมณ์.mp3

ละมานะด้วยการทรงเมตตาเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ค. ๕๙)

๒๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมละมานะด้วยการทรงเมตตาเป็นอารมณ์
590729_01_ปกิณกะธรรมละมานะด้วยการทรงเมตตาเป็นอารมณ์.mp3

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒๔ ก.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590724_09_พระเมตตาพร.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ค. ๕๙)

๒๔ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
590724_08_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ค. ๕๙)

๒๔ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
590724_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

ทบทวนการปฏิบัติ(กรรมฐาน ๒๔ ก.ค. ๕๙)

๒๔ ก.ค. ๕๙-กรรมฐานทบทวนการปฏิบัติ
590724_06_กรรมฐานทบทวนการปฏิบัติ.mp3

การทำความดียังมีความฟุ้ง(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ค. ๕๙)

๒๔ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำความดียังมีความฟุ้ง
590724_05_ปกิณกะธรรมการทำความดียังมีความฟุ้ง.mp3

ร่างกายเป็นของไม่แน่แต่คติต้องแน่(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ค. ๕๙)

๒๔ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมร่างกายเป็นของไม่แน่แต่คติต้องแน่
590724_04_ปกิณกะธรรมร่างกายเป็นของไม่แน่แต่คติต้องแน่.mp3

พุทโธอัปปมาโณธัมโมอัปปมาโณสังโฆอัปปมาโณ(เทศน์ ๒๔ ก.ค. ๕๙)

๒๔ ก.ค. ๕๙-เทศน์พุทโธอัปปมาโณธัมโมอัปปมาโณสังโฆอัปปมาโณ
590724_03_เทศน์พุทโธอัปปมาโณธัมโมอัปปมาโณสังโฆอัปปมาโณ.mp3

ทานที่ตั้งจิตไปนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ค. ๕๙)

๒๔ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทานที่ตั้งจิตไปนิพพาน
590724_01_ปกิณกะธรรมทานที่ตั้งจิตไปนิพพาน.mp3

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทำความดีร่วมกันอย่าขาดมุทิตา(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ค. ๕๙)

๒๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีร่วมกันอย่าขาดมุทิตา
590723_10_ปกิณกะธรรมทำความดีร่วมกันอย่าขาดมุทิตา.mp3

อารมณ์พระนิพพานคือความดับซึ่งตัณหา(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ค. ๕๙)

๒๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระนิพพานคือความดับซึ่งตัณหา
590723_08_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระนิพพานคือความดับซึ่งตัณหา.mp3

บารมีของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ค. ๕๙)

๒๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบารมีของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
590723_07_ปกิณกะธรรมบารมีของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้.mp3

การรักษาอารมณ์สมาบัติ๘ต้องอาศัยกำลังใจเข้มแข็ง(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ค. ๕๙)

๒๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการรักษาอารมณ์สมาบัติ๘ต้องอาศัยกำลังใจเข้มแข็ง
590723_06_ปกิณกะธรรมการรักษาอารมณ์สมาบัติ๘ต้องอาศัยกำลังใจเข้มแข็ง.mp3

สมาบัติ๘(กรรมฐาน ๒๓ ก.ค. ๕๙)

๒๓ ก.ค. ๕๙-กรรมฐานสมาบัติ๘
590723_05_กรรมฐานสมาบัติ๘.mp3

ผู้ปฏิบัติย่อมเห็นการทำกำลังใจสำคัญกว่ากิเลสตัณหา(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ค. ๕๙)

๒๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติย่อมเห็นการทำกำลังใจสำคัญกว่ากิเลสตัณหา
590723_04_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติย่อมเห็นการทำกำลังใจสำคัญกว่ากิเลสตัณหา.mp3

ไม่ประมาทในสังขารร่างกายเร่งทำคติให้แน่นอน(เทศน์ ๒๓ ก.ค. ๕๙)

๒๓ ก.ค. ๕๙-เทศน์ไม่ประมาทในสังขารร่างกายเร่งทำคติให้แน่นอน
590723_03_เทศน์ไม่ประมาทในสังขารร่างกายเร่งทำคติให้แน่นอน.mp3

ทานอันตั้งจิตเพื่อพระนิพพานเป็นที่ไป(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ค. ๕๙)

๒๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทานอันตั้งจิตเพื่อพระนิพพานเป็นที่ไป
590723_01_ปกิณกะธรรมทานอันตั้งจิตเพื่อพระนิพพานเป็นที่ไป.mp3

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วัตรปฏิบัติเพื่อมรรคผลในพรหมวิหาร๔อัปปมัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ค. ๕๙)

๒๒ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมวัตรปฏิบัติเพื่อมรรคผลในพรหมวิหาร๔อัปปมัญญา
590722_03_ปกิณกะธรรมวัตรปฏิบัติเพื่อมรรคผลในพรหมวิหาร๔อัปปมัญญา.mp3

กำลังใจในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ค. ๕๙)

๒๒ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดี
590722_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดี.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การเกิดมีแต่ภาระการงานมีแต่สรณะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้น(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ค. ๕๙)

๒๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการเกิดมีแต่ภาระการงานมีแต่สรณะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้น
590721_04_ปกิณกะธรรมการเกิดมีแต่ภาระการงานมีแต่สรณะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้น.mp3

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนาทางร่างกาย(เทศน์ ๒๑ ก.ค. ๕๙)

๒๑ ก.ค. ๕๙-เทศน์ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนาทางร่างกาย
590721_02_เทศน์ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนาทางร่างกาย.mp3

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒๐ ก.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590720_09_พระเมตตาพร.mp3

การใคร่ครวญให้เกิดปัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ค. ๕๙)

๒๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญให้เกิดปัญญา
590720_08_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญให้เกิดปัญญา.mp3

สมณะพึงมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ค. ๕๙)

๒๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมสมณะพึงมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป
590720_07_ปกิณกะธรรมสมณะพึงมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป.mp3

ผู้ขาดความเคารพถึงมรรคผลได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ค. ๕๙)

๒๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ขาดความเคารพถึงมรรคผลได้ยาก
590720_06_ปกิณกะธรรมผู้ขาดความเคารพถึงมรรคผลได้ยาก.mp3

ผู้ปฏิบัติต้องไม่ห่างครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ค. ๕๙)

๒๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติต้องไม่ห่างครูบาอาจารย์
590720_05_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติต้องไม่ห่างครูบาอาจารย์.mp3

พึงฝึกจิตให้มีธรรมเป็นเครื่องครองใจ(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ค. ๕๙)

๒๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงฝึกจิตให้มีธรรมเป็นเครื่องครองใจ
590720_04_ปกิณกะธรรมพึงฝึกจิตให้มีธรรมเป็นเครื่องครองใจ.mp3

ปฏิบัติให้เกิดผลต้องอาศัยกำลังบุญ(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ค. ๕๙)

๒๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมปฏิบัติให้เกิดผลต้องอาศัยกำลังบุญ
590720_03_ปกิณกะธรรมปฏิบัติให้เกิดผลต้องอาศัยกำลังบุญ.mp3

วางกำลังใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานในวันเข้าพรรษา(เทศน์ ๒๐ ก.ค. ๕๙)

๒๐ ก.ค. ๕๙-เทศน์วางกำลังใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานในวันเข้าพรรษา
590720_02_เทศน์วางกำลังใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานในวันเข้าพรรษา.mp3

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเสมอ(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๕๙)

๑๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเสมอ
590719_08_ปกิณกะธรรมการมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเสมอ.mp3

สวดพระปริตรเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๕๙)

๑๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมสวดพระปริตรเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
590719_07_ปกิณกะธรรมสวดพระปริตรเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3

ความชั่วดูที่เจตนา(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๕๙)

๑๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความชั่วดูที่เจตนา
590719_06_ปกิณกะธรรมความชั่วดูที่เจตนา.mp3

ความเป็นมาของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๕๙)

๑๙ ก.ค.๕๙-ปกิณกะธรรมความเป็นมาของพระพุทธเจ้า
590719_05_ปกิณกะธรรมความเป็นมาของพระพุทธเจ้า.mp3

การระลึกคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๕๙)

๑๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการระลึกคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
590719_04_ปกิณกะธรรมการระลึกคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์.mp3

ถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๕๙)

๑๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมถวายทาน
590719_03_ปกิณกะธรรมถวายทาน.mp3

พุทธานุสสติเป็นอารมณ์ในวันอาสาฬหบูชา(เทศน์ ๑๙ ก.ค. ๕๙)

๑๙ ก.ค. ๕๙-เทศน์พุทธานุสสติเป็นอารมณ์ในวันอาสาฬหบูชา
590719_02_เทศน์พุทธานุสสติเป็นอารมณ์ในวันอาสาฬหบูชา.mp3

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันในชาติปัจจุบัน(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๙)

๑๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันในชาติปัจจุบัน
590718_11_ปกิณกะธรรมการเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันในชาติปัจจุบัน.mp3

ละความอยากดีเพื่อปฏิบัติตามครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๙)

๑๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมละความอยากดีเพื่อปฏิบัติตามครูบาอาจารย์
590718_09_ปกิณกะธรรมละความอยากดีเพื่อปฏิบัติตามครูบาอาจารย์.mp3

พึงใช้กำลังใจในทานศีลเนกขัมมะ(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๙)

๑๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงใช้กำลังใจในทานศีลเนกขัมมะ
590718_08_ปกิณกะธรรมพึงใช้กำลังใจในทานศีลเนกขัมมะ.mp3

โลกนี้คือธรรมอันว่างอย่างยิ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๙)

๑๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมโลกนี้คือธรรมอันว่างอย่างยิ่ง
590718_07_ปกิณกะธรรมโลกนี้คือธรรมอันว่างอย่างยิ่ง.mp3

เมตตาต้องเป็นไปตามกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๙)

๑๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมเมตตาต้องเป็นไปตามกฎธรรมดา
590718_06_ปกิณกะธรรมเมตตาต้องเป็นไปตามกฎธรรมดา.mp3

ตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ละตัณหาจึงจะเกิดความสุข(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๙)

๑๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ละตัณหาจึงจะเกิดความสุข
590718_05_ปกิณกะธรรมตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ละตัณหาจึงจะเกิดความสุข.mp3

พึงทำอารมณ์ให้ถึงที่สุดคือพระนิพพานก่อนถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๙)

๑๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงทำอารมณ์ให้ถึงที่สุดคือพระนิพพานก่อนถวายทาน
590718_04_ปกิณกะธรรมพึงทำอารมณ์ให้ถึงที่สุดคือพระนิพพานก่อนถวายทาน.mp3

การถวายทานในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๙)

๑๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระพุทธศาสนา
590718_03_ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระพุทธศาสนา.mp3

บุคคลใดมีศีลกรรมบถ๑๐ครองใจจะเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย(เทศน์ ๑๘ ก.ค. ๕๙)

๑๘ ก.ค. ๕๙-เทศน์บุคคลใดมีศีลกรรมบถ๑๐ครองใจจะเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย
590718_02_เทศน์บุคคลใดมีศีลกรรมบถ๑๐ครองใจจะเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย.mp3

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ความเมตตาของพระแม่ธรณี(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ค. ๕๙)

๑๗ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระแม่ธรณี
590717_09_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระแม่ธรณี.mp3

สติที่สมบูรณ์(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ค. ๕๙)

๑๗ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมสติที่สมบูรณ์
590717_07_ปกิณกะธรรมสติที่สมบูรณ์.mp3

การทำบุญที่ทำให้เกิดปัญญา(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ค. ๕๙)

๑๗ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำบุญที่ทำให้เกิดปัญญา
590717_06_ปกิณกะธรรมการทำบุญที่ทำให้เกิดปัญญา.mp3

การทรงจาคานุสสติเป็นอารมณ์ทำให้สติสมบูรณ์(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ค. ๕๙)

๑๗ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทรงจาคานุสสติเป็นอารมณ์ทำให้สติสมบูรณ์
590717_05_ปกิณกะธรรมการทรงจาคานุสสติเป็นอารมณ์ทำให้สติสมบูรณ์.mp3

บุคคลที่ไปนิพพานได้ต้องมีกำลังใจเต็มในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ค. ๕๙)

๑๗ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุคคลที่ไปนิพพานได้ต้องมีกำลังใจเต็มในการปฏิบัติ
590717_04_ปกิณกะธรรมบุคคลที่ไปนิพพานได้ต้องมีกำลังใจเต็มในการปฏิบัติ.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ค. ๕๙)

๑๗ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
590717_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

ผู้เห็นความสุขยิ่งกว่าการเกิดด้วยความศรัทธาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(เทศน์ ๑๗ ก.ค. ๕๙)

๑๗ ก.ค. ๕๙-เทศน์ผู้เห็นความสุขยิ่งกว่าการเกิดด้วยความศรัทธาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
590717_02_เทศน์ผู้เห็นความสุขยิ่งกว่าการเกิดด้วยความศรัทธาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พึงใช้ผลของสมาธิเพื่อละความชั่ว(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๕๙)

๑๖ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงใช้ผลของสมาธิเพื่อละความชั่ว
590716_12_ปกิณกะธรรมพึงใช้ผลของสมาธิเพื่อละความชั่ว.mp3

การเห็นความสุขต่างกัน(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๖ ก.ค. ๕๙)

๑๖ ก.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการเห็นความสุขต่างกัน
590716_09_คุยก่อนกรรมฐานการเห็นความสุขต่างกัน.mp3

การปฏิบัติต้องถึงพร้อมด้วยกำลังสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๕๙)

๑๖ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องถึงพร้อมด้วยกำลังสมาธิ
590716_08_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องถึงพร้อมด้วยกำลังสมาธิ.mp3

ทำความดีในเวลาที่เหมาะสมจึงจะไม่เกิดโทษ(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๕๙)

๑๖ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีในเวลาที่เหมาะสมจึงจะไม่เกิดโทษ
590716_07_ปกิณกะธรรมทำความดีในเวลาที่เหมาะสมจึงจะไม่เกิดโทษ.mp3

ใคร่ครวญรู้วางว่างเปล่าให้ถึงวิปัสสนาญาณ(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๕๙)

๑๖ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญรู้วางว่างเปล่าให้ถึงวิปัสสนาญาณ
590716_06_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญรู้วางว่างเปล่าให้ถึงวิปัสสนาญาณ.mp3

พึงยึดแนวทางปฏิบัติมิใช่ปฏิเวธ(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๕๙)

๑๖ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงยึดแนวทางปฏิบัติมิใช่ปฏิเวธ
590716_05_ปกิณกะธรรมพึงยึดแนวทางปฏิบัติมิใช่ปฏิเวธ.mp3

ทำความดีด้วยอารมณ์ปล่อยคือไม่ติดในโลกธรรม(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๕๙)

๑๖ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยอารมณ์ปล่อยคือไม่ติดในโลกธรรม
590716_04_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยอารมณ์ปล่อยคือไม่ติดในโลกธรรม.mp3

การฝึกสมาธิและใช้ผลของสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๕๙)

๑๖ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการฝึกสมาธิและใช้ผลของสมาธิ
590716_03_ปกิณกะธรรมการฝึกสมาธิและใช้ผลของสมาธิ.mp3

ผู้มีความกตัญญูย่อมเข้าถึงซึ่งมรรคผลได้(เทศน์ ๑๖ ก.ค. ๕๙)

๑๖ ก.ค. ๕๙-เทศน์ผู้มีความกตัญญูย่อมเข้าถึงซึ่งมรรคผลได้
590716_02_เทศน์ผู้มีความกตัญญูย่อมเข้าถึงซึ่งมรรคผลได้.mp3

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๑๐ ก.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590710_08_พระเมตตาพร.mp3

กำลังใจในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ค. ๕๙)

๑๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติ
590710_07_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติ.mp3

งานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนามีผลกับมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ค. ๕๙)

๑๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนามีผลกับมรรคผล
590710_06_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนามีผลกับมรรคผล.mp3

การยอมรับกฎแห่งกรรม(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ค. ๕๙)

๑๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎแห่งกรรม
590710_05_ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎแห่งกรรม.mp3

บุญการฟังเทศน์เป็นบุญใหญ่(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ค. ๕๙)

๑๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุญการฟังเทศน์เป็นบุญใหญ่
590710_04_ปกิณกะธรรมบุญการฟังเทศน์เป็นบุญใหญ่.mp3

การยอมรับกฎธรรมดาด้วยการรักษาศีล(เทศน์ ๑๐ ก.ค. ๕๙)

๑๐ ก.ค. ๕๙-เทศน์การยอมรับกฎธรรมดาด้วยการรักษาศีล
590710_03_เทศน์การยอมรับกฎธรรมดาด้วยการรักษาศีล.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ค. ๕๙)

๑๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590710_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พึงสอนจิตให้เข้าใจความจริงตามพระ(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ค. ๕๙)

๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงสอนจิตให้เข้าใจความจริงตามพระ
590709_08_ปกิณกะธรรมพึงสอนจิตให้เข้าใจความจริงตามพระ.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ค. ๕๙)

๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590709_07_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๙ ก.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590709_05_พระเมตตาพร.mp3

การสวดพระปริตรระลึกคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันสูงสุด(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ค. ๕๙)

๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการสวดพระปริตรระลึกคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันสูงสุด
590709_04_ปกิณกะธรรมการสวดพระปริตรระลึกคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันสูงสุด.mp3

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ค. ๕๙)

๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ได้
590709_03_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ได้.mp3

สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ค. ๕๙)

๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
590709_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู.mp3

บวงสรวงบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ค. ๕๙)

๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
590709_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู.mp3

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บุพกรรมไม่มีใครหลีกหนีได้นอกจากจะหลุดพ้นจากการเกิด(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๕๙)

๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุพกรรมไม่มีใครหลีกหนีได้นอกจากจะหลุดพ้นจากการเกิด
590708_13_ปกิณกะธรรมบุพกรรมไม่มีใครหลีกหนีได้นอกจากจะหลุดพ้นจากการเกิด.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๕๙)

๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590708_12_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

การคิดพิจารณากระจายแล้วต้องรวมตัวให้เร็วมิฉะนั้นจะฟุ้ง(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๕๙)

๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการคิดพิจารณากระจายแล้วต้องรวมตัวให้เร็วมิฉะนั้นจะฟุ้ง
590708_10_ปกิณกะธรรมการคิดพิจารณากระจายแล้วต้องรวมตัวให้เร็วมิฉะนั้นจะฟุ้ง.mp3

การปฏิบัติอย่าติดที่อารมณ์(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๕๙)

๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอย่าติดที่อารมณ์
590708_09_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอย่าติดที่อารมณ์.mp3

หัวใจพระปริตร(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๕๙)

๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมหัวใจพระปริตร
590708_08_ปกิณกะธรรมหัวใจพระปริตร.mp3

การทำบารมี๑๐ให้เต็มเพื่อไปพระนิพพาน(คุยก่อนกรรมฐาน ๘ ก.ค. ๕๙)

๘ ก.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการทำบารมี๑๐ให้เต็มเพื่อไปพระนิพพาน
590708_07_คุยก่อนกรรมฐานการทำบารมี๑๐ให้เต็มเพื่อไปพระนิพพาน.mp3

นิพพานจะไปถึงได้ดูที่การปฏิบัติบูชามิใช่วัตถุ(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๕๙)

๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมนิพพานจะไปถึงได้ดูที่การปฏิบัติบูชามิใช่วัตถุ
590708_06_ปกิณกะธรรมนิพพานจะไปถึงได้ดูที่การปฏิบัติบูชามิใช่วัตถุ.mp3

กรรมทางมโนกรรม(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๕๙)

๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกรรมทางมโนกรรม
590708_05_ปกิณกะธรรมกรรมทางมโนกรรม.mp3

การตั้งใจถวายสังฆทาน(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๕๙)

๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายสังฆทาน
590708_04_ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายสังฆทาน.mp3

บูชาครูบาอาจาย์ด้วยการปฏิบัติบูชา(เทศน์ ๘ ก.ค. ๕๙)

๘ ก.ค. ๕๙-เทศน์บูชาครูบาอาจาย์ด้วยการปฏิบัติบูชา
590708_03_เทศน์บูชาครูบาอาจาย์ด้วยการปฏิบัติบูชา.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๕๙)

๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590708_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การขออโหสิกรรมและเมตตาพร(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๕๙)

๔ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการขออโหสิกรรมและเมตตาพร
590704_09_ปกิณกะธรรมการขออโหสิกรรมและเมตตาพร.mp3

กำลังใจทำงานสาธารณประโยชน์ร่วมกันถึงมรรคผลได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๕๙)

๔ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำงานสาธารณประโยชน์ร่วมกันถึงมรรคผลได้ง่าย
590704_08_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำงานสาธารณประโยชน์ร่วมกันถึงมรรคผลได้ง่าย.mp3

การพิจารณาที่มองครบต้องดูที่ใจว่าหวั่นไหวหรือไม่(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๕๙)

๔ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการพิจารณาที่มองครบต้องดูที่ใจว่าหวั่นไหวหรือไม่
590704_07_ปกิณกะธรรมการพิจารณาที่มองครบต้องดูที่ใจว่าหวั่นไหวหรือไม่.mp3

การทำกำลังใจให้เต็มต้องทำความดีร่วมกัน(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๕๙)

๔ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำกำลังใจให้เต็มต้องทำความดีร่วมกัน
590704_06_ปกิณกะธรรมการทำกำลังใจให้เต็มต้องทำความดีร่วมกัน.mp3

การปฎิบัติบูชาเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๕๙)

๔ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฎิบัติบูชาเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด
590704_05_ปกิณกะธรรมการปฎิบัติบูชาเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด.mp3

การเห็นความสุขที่แท้จริงคือการไม่เกิดและพุทธานุภาพ(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๕๙)

๔ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการเห็นความสุขที่แท้จริงคือการไม่เกิดและพุทธานุภาพ
590704_04_ปกิณกะธรรมการเห็นความสุขที่แท้จริงคือการไม่เกิดและพุทธานุภาพ.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๕๙)

๔ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590704_03_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

บวงสรวงบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๕๙)

๔ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์
590704_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ความมงคลด้วยพุทธานุภาพจะปกป้องกายให้ได้มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๙)

๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความมงคลด้วยพุทธานุภาพจะปกป้องกายให้ได้มรรคผล
590703_13_ปกิณกะธรรมความมงคลด้วยพุทธานุภาพจะปกป้องกายให้ได้มรรคผล.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๙)

๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590703_12_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

การปฎิบัติดีแล้วจะเห็นความชั่วที่มีอยู่แล้วมากขึ้น(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๙)

๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฎิบัติดีแล้วจะเห็นความชั่วที่มีอยู่แล้วมากขึ้น
590703_10_ปกิณกะธรรมการปฎิบัติดีแล้วจะเห็นความชั่วที่มีอยู่แล้วมากขึ้น.mp3

การได้พบครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้วถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๙)

๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการได้พบครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้วถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง
590703_09_ปกิณกะธรรมการได้พบครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้วถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง.mp3

ทางปฎิบัติของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๙)

๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทางปฎิบัติของสมณเพศ
590703_08_ปกิณกะธรรมทางปฎิบัติของสมณเพศ.mp3

มรรคผลเกิดจากการปฎิบัติมิใช่แค่ฟัง(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๙)

๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดจากการปฎิบัติมิใช่แค่ฟัง
590703_07_ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดจากการปฎิบัติมิใช่แค่ฟัง.mp3

คติที่แน่นอนย่อมหลุดพ้น(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๙)

๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมคติที่แน่นอนย่อมหลุดพ้น
590703_06_ปกิณกะธรรมคติที่แน่นอนย่อมหลุดพ้น.mp3

การถวายปฏิบัติบูชา(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๙)

๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายปฏิบัติบูชา
590703_05_ปกิณกะธรรมการถวายปฏิบัติบูชา.mp3

การระลึกถึงความดีที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๙)

๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการระลึกถึงความดีที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนา
590703_04_ปกิณกะธรรมการระลึกถึงความดีที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนา.mp3

ปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้(เทศน์ ๓ ก.ค. ๕๙)

๓ ก.ค. ๕๙-เทศน์ปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
590703_03_เทศน์ปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๙)

๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590703_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ปฏิบัติในช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงจะเกิดผลไว(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ค. ๕๙)

๒ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมปฏิบัติในช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงจะเกิดผลไว
590702_12_ปกิณกะธรรมปฏิบัติในช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงจะเกิดผลไว.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ค. ๕๙)

๒ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590702_11_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ค. ๕๙)

๒ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
590702_10_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3

ฝึกจิตให้เห็นความจริงตามคำสอนของพระ(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ค. ๕๙)

๒ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้เห็นความจริงตามคำสอนของพระ
590702_09_ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้เห็นความจริงตามคำสอนของพระ.mp3

พึงคิดตามความรู้ของผู้ที่พ้นแล้วจึงจะพ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ค. ๕๙)

๒ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงคิดตามความรู้ของผู้ที่พ้นแล้วจึงจะพ้นทุกข์ได้
590702_07_ปกิณกะธรรมพึงคิดตามความรู้ของผู้ที่พ้นแล้วจึงจะพ้นทุกข์ได้.mp3

จิตที่ฝึกดีแล้วเป็นที่พึ่งแก่ตนได้(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ค. ๕๙)

๒ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกดีแล้วเป็นที่พึ่งแก่ตนได้
590702_06_ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกดีแล้วเป็นที่พึ่งแก่ตนได้.mp3

พึงทำความดีรักษาใจตนเองเพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ค. ๕๙)

๒ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงทำความดีรักษาใจตนเองเพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์
590702_05_ปกิณกะธรรมพึงทำความดีรักษาใจตนเองเพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์.mp3

ทำความดีให้เกิดมรรคผลต้องถึงพร้อมทั้งผู้ให้และผู้รับ(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ค. ๕๙)

๒ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีให้เกิดมรรคผลต้องถึงพร้อมทั้งผู้ให้และผู้รับ
590702_04_ปกิณกะธรรมทำความดีให้เกิดมรรคผลต้องถึงพร้อมทั้งผู้ให้และผู้รับ.mp3

พึงสร้างใจตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตน(เทศน์ ๒ ก.ค. ๕๙)

๒ ก.ค. ๕๙-เทศน์พึงสร้างใจตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตน
590702_03_เทศน์พึงสร้างใจตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตน.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ค. ๕๙)

๒ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590702_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ค. ๕๙)

๒ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
590702_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3