วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การละมานะด้วยการทรงเมตตา(คุยก่อนกรรมฐาน ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการละมานะด้วยการทรงเมตตา
590730_07_คุยก่อนกรรมฐานการละมานะด้วยการทรงเมตตา.mp3